http://visnyk.nuou.org.ua/issue/feed Вісник Національного університету оборони України 2024-06-28T06:57:20+03:00 Вадим Богайчук vesniknuou@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"</strong></p> <p>ISSN 2617-6858 друк</p> <p>ISSN 2617-6866 он-лайн</p> <p>Ідентифікатор медіа – R30-01595 Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1214 від 31.10.2023 протокол № 25 </p> <p>Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053</p> <p>Засновник та видавець: Національний університету оборони України <a href="https://nuou.org.ua/">https://nuou.org.ua/</a></p> <p>Виходить 6 разів на рік.</p> <p>«Вісник Національного університету оборони України» є науковим психологічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном.</p> <p>Це науковий журнал з повністю відкритим доступом, що охоплює всі галузі психології, орієнтований на публікацію високоякісних статей про нові, оновлені, адаптовані або інноваційні методології та методи дослідження, аналітичні методи та дослідницьку практику по всьому спектру психологічних досліджень.</p> <p>Журнал прагне стати форумом для дослідників психології з усіх галузей психології та прагне пропонувати оригінальні та новаторські статті про методи дослідження, які просувають цю галузь.</p> <p>Цільова аудиторія матеріалів журналу – вчені, дослідники, студенти та практики в різних галузях психології, яким потрібен актуальний та інформативний контент про нові методи дослідження та дослідницьку практику.</p> http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302960 НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 2024-05-06T17:41:29+03:00 В. Алещенко avi1953@ukr.net <p><em>У статті висвітлено військово-соціальне управління як </em><em>об'єкт соціально-філософського аналізу</em><em>, що полягає в забезпеченні реалізації розвитку ЗС України як військово-соціальної організації. Акцентовано увагу на </em><em>науково-прикладних аспектах військово-соціального управління</em><em>,</em><em> побудові діяльнісної моделі, </em><em>яка включає наступні компоненти: функції управління, структуру управління, об'єкти управління,</em> <em>процеси управління,</em> <em>кадри управління. Фокус зосереджено на військово-соціальному управлінні як складової соціального управління та його особливостях. Сформульовано рекомендації для органів військового управління щодо вирішення проблем соціальної взаємодії в практиці військового управління. </em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/303735 СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНТЕГРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 2024-05-10T13:41:00+03:00 Я. Василькевич v.yaroslava15@gmail.com О. Кікінежді okiki77777@gmail.com <p><em>У статті проаналізовано теоретичні засади проблеми </em><em>стилів </em><em>управління як інтегративної характеристики діяльності керівника. Подано результати емпіричного дослідження особливостей стилю управління за шкалою Ф.&nbsp;Фідлера «Найменш бажаний співробітник» (LPC). Визначено особливості поведінки керівників, ступінь орієнтації на завдання і взаємостосунки, ефективність стилю керівництва у зв’язку з організаційною ситуацією.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301414 РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕФЛЕКСИВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СУБ`ЄКТОМ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 2024-04-23T10:37:49+03:00 І. Вахоцька vahocka.irina@gmail.com <p><em>Стаття присвячена вивченню на основі квазіексперименту ресурсного потенціалу рефлексивного відображення особистої безпеки суб'єктами під час конфліктної взаємодії. Авторкою робиться спроба встановлення потенціалу рефлексивного відображення особистої безпеки суб'єктами і побудові сценаріїв конфліктної взаємодії. Емпірично доведено вплив рефлексії особистої безпеки на кількісні та якісні особливості взаємодії суб'єктів конфлікту. Визнаючи, що обсяг і цільовий полюс особистої безпеки є окремими параметрами рефлексії суб'єктами конфліктної взаємодії, продемонстровано їхню значущість для розуміння динамічності цієї взаємодії. Отримані матеріали показали, що побудова сценаріїв конфліктної взаємодії на основі оцінювання рефлексії її суб'єктами особистої безпеки дозволяє виявити їхні ресурсні пріоритети.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301230 ОСОБИСТІСНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ 2024-04-20T09:14:02+03:00 О. Ворона VoronaO@gmail.com <p><em>У</em> <em>статті</em> <em>здійснено</em> <em>теоретичне</em> <em>обгрунтування</em> <em>того</em><em>, </em><em>що</em> <em>вибір</em> <em>механізму</em> <em>психічного</em> <em>захисту</em> <em>залежить</em> <em>як</em> <em>від</em> <em>зовнішніх</em> <em>чинників</em><em>, </em><em>так</em> <em>і</em> <em>від</em> <em>внутрішніх</em><em>, </em><em>до</em> <em>яких</em> <em>належать</em> <em>стійкі</em> <em>характерологічні</em> <em>особливості</em><em>. </em><em>Проведений аналіз психологічної системи діяльності педагога дозволяє вести мову про психічний захист як про невіддільний компонент особистості професіонала. Найповніше психічний захист представлений у підсистемі професійно важливих якостей.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301228 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНІ ВЗАЄМОДІЇ У ПСИХОЛОГІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДИСКУРС 2024-04-19T18:07:36+03:00 Л. Заліток L.zalitok@istu.edu.ua <p><em>У статті представлено аналітичний огляд проблеми комунікативної взаємодії у зарубіжній психології</em><em>.</em><em> Зазначається, що у дослідженнях комунікативних взаємодій за допомогою методів експериментальних нейронаук акумульовано велике розмаїття феноменів, проте основні положення концепцій, що їх описують, нерідко вступають у суперечності між собою. На цей час здійснено чимало</em><em> досліджень, виконаних у </em><em>межах</em><em> різних експериментальних підходів.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/304917 ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СИЛ ОБОРОНИ ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ІЗОЛЯЦІЇ 2024-05-27T16:42:03+03:00 Н. Зарецька Nataliazaretska@gmail.com К. Єргідзей erhidzey@gmail.com О. Жук radiosenter222@ukr.net <p align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Потрапляння до полону є одним із професійних ризиків військовослужбовців. Військовослужбовець, який пройшов полон і повернувся з нього, має унікальний досвід, який може і повинен бути використаний ним в майбутній службовій діяльності, однак реінтеграція після перебування в ізоляції є складним та водночас делікатним процесом, в якому дотримання професійних стандартів та організаційних вимог є критично важливим для забезпечення безпеки та ефективності реінтеграційних заходів.</em></span></span></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/303707 КРИЗОВИЙ ДИСКУРС У СМИСЛОВОМУ ВИМІРІ 2024-05-10T10:58:22+03:00 Ольга Зарецька olgazaretska@gmail.com <p><em>У роботі досліджується смислове наповнення кризового дискурсу, що актуально </em><em>з точки зору</em> <em>вивчення можливостей впливу на сприйняття і інтерпретацію текстів наративів реципієнтами. Аналіз проведено на матеріалах соціальних мереж, медіа і опитувань. Представлено фрагменти побудованої системи «кризових» смислів, зокрема, «негативної» і «ресурсної» лінійок. Окреслено напрямки подальшого опрацювання результатів</em>.</p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301696 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (2022-2024 рр,) 2024-05-04T07:49:57+03:00 Л. Кримець liudmylakrymets@gmail.com О. Оберемко prazja98@gmail.com <p><em>В статті розглянуто практичні аспекти і проблеми реалізації політики гендерної рівності в контексті забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в Збройних Силах України, та вплив суспільних процесів на комплектування військових організаційних структур і ефективність виконання завдань Збройними Силами України. </em></p> <p><em>Авторами визначені негативні та позитивні аспекти, перспективні напрямки та шляхи реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року у Збройних Силах України на сучасному етапі їх розвитку з урахуванням досвіду бойових дій.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302145 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОБРОБУТ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ: РІВНІ ТРАВМІВНОГО УРАЖЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2024-05-05T08:51:10+03:00 Б. Лазоренко bolaz@ukr.net Г. Дубровинський dzora@ukr.net <p><em>У статті з’ясовано співвідношення рівнів психологічного добробуту та симптомів травмівних стресових станів курсантів військових психологів чоловіків і жінок в умовах війни. Доведено можливість особистості зберегти високий рівень психологічного добробуту в стресогенному середовищі. Визначено провідну роль стратегії особистісного зростання в опануванні цих чинників і забезпеченні високих рівнів психологічного добробуту особистості в умовах війни. </em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/303982 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВНИЧИХ ПРОФЕСІЙ 2024-05-13T17:20:46+03:00 П. Макаренко makarval96@gmail.com В. Доценко valakh@meta.ua Л. Сіроха liliasirokha@gmail.com <p><em>Представлено результати дослідження особливостей емоційного вигорання у працівників правничих професій. Визначено, що </em><em>у судових експертів відсутні прояви емоційного вигорання, тоді як у працівників поліції, прокурорів і адвокатів емоційне вигорання знаходиться на стадії формування. Запропоновано </em><em>низку заходів профілактичного характеру з метою формування психологічної стійкості </em><em>до впливу негативних чинників професійної діяльності та підвищення загального рівня життєстійкості і ресурсності особистості працівників правничих професій.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301229 СТРЕС ВИМУШЕНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЯК СИТУАЦІЯ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ІЗОЛЯЦІЇ, РУСУРСИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 2024-04-17T17:23:57+03:00 А. Микитчак kapsan62@gmail.com <p><em>У</em> <em>статті</em> <em>п</em><em>роаналіз</em><em>овано</em><em> особливості вимушеної міграції як аномальної психосоціальної ситуації, виокрем</em><em>лено</em><em> особистісні характеристики, що опосередковують визначення статусу </em><em>обстежуваних</em><em> як </em><em>внутрішньо переміщених осіб</em><em>, описа</em><em>но</em><em> їхні ресурси подолання стресу</em><em>. </em><em>Зазначається</em><em>, </em><em>що</em> <em>в</em><em>ивчення психологічних наслідків переживання і ресурсів подолання стресу </em><em>у</em><em> ситуації вимушеної міграції є перспективним напрямом наукового дослідження, що д</em><em>озволить</em><em> одержати повнішу фактологічну характеристику формування і розвитку посттравматичних порушень особистості.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/304686 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 2024-05-22T18:51:29+03:00 С. Павлушенко vroskvdv@i.ua <p><em>У статті проаналізовано психологічні особливості бойової діяльності оператора Сил спеціальних операцій, визначено та розкрито психологічні особливості розвитку фрустраційної толерантності операторів через змістовні характеристики структурних компонентів фрустраційної толерантності: емоційно-вольовий, мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний та поведінковий. </em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/304765 НАРАТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 2024-05-24T08:30:17+03:00 С. Рудницька rudnsvit@gmail.com <p><em>Статтю присвячено проблемі </em><em>розвитку життєвої компетентності особистості засобами наративних практик під час війни в Україні.</em> <em>Авторська </em><em>модель включає наративну технологію конструювання досвіду, що ґрунтується на низці особистісних запитань і стимулює процес саморефлексії та конструювання життєвих історій у межах наративних практик розвитку життєвої компетентності особистості.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301231 ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МЕТОДОМ ПОРТРЕТНИХ ВИБОРІВ Л. СОНДІ 2024-04-14T19:17:45+03:00 В. Санташов santzz2017@gmail.com О. Герасименко slava0576@meta.ua <p><em>В статті розкривається проблема діагностики кризових психічних станів методом Л.Сонді. В ході дослідження нами виявлено важливі знаково-цифрові ключі для ідентифікації психічних станів особи із психічною травмою. Результати дослідження охоплюють вибірку у 70 осіб, в яких на момент тестування було виявлено різні кризові психічні стани. Водночас із тестуванням проводилося інтерв’ю із фіксацією динаміки переживань, думок, емоцій і почуттів. Шляхом аналізу було обґрунтовано ідею застосування знаково-цифрових ключів для ідентифікації кризових психічних станів, які можуть бути використані для потреб військових психологів. Перспектива застосування методу Л.Сонді полягає в можливості подальшого винайдення комбінацій ідентифікаційних ключів для психодіагностики кризових психічних станів та можливості масштабування психодіагностики.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301544 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ПРЕДСТАВНИКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ 2024-05-04T07:43:23+03:00 Ю. Тептюк yuliia.teptiuk@gmail.com <p><em>У статті описано особливості застосування психологічних і психофізіологічних методів обстеження представників екстремальних професій в інтересах їхнього професійно-психологічного добору. При цьому зазначається, що ефективний психологічний добір має мати комплексний характер, відповідати принципам диференційованості (тобто кожна методика має бути спрямована на оцінювання певної психічної функції) та динамічності, а методики, що його складають, мають відповідати вимогам надійності та прогностичності.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301429 АВТЕНТИЧНІСТЬ І САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО ПОШУКУ 2024-04-29T10:37:02+03:00 Л. Туз larisa.tuz3@ukr.net Б. Якимчук boris18667@gmail.com <p><em>Дослідження показало, що феномени автентичності та самореалізації особистості перебувають у взаємозв'язку один з одним, що особливо помітно під час її творчого пошуку. Автентичність, розглянуто переважно як рису або здатність, здебільшого закономірно співвідносилася з особистісними станами, з проявами людини, з характерологічними рисами або з іншими конструктами, що характеризують її.</em> <em>Автентичність, що визначається у будь-якому статусі - чи то риса, чи то здатність, чи то стан, - відіграє у структурі особистості важливу роль, що сприяє самоздійсненню людини, її саморозвитку та самореалізації.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/303059 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ У ТЕКСТОВОМУ МЕДІАКОНТЕНТІ 2024-05-08T14:07:47+03:00 Л. Тютюнник liliya_nuou@ukr.net <p><em>У статті висвітлено основні мовні засоби вираження емотивності у текстових повідомленнях і зазначено, що вони є важливою складовою вербальної комунікації, потужним засобом впливу на свідомість людини й мотиваційною основою поведінки та діяльності. Розглянуто основні аспекти емотивності як мовного феномену. Наведено приклади емоційних текстових тригерів різної тональності, що застосовуються в соціальних мережах. Акцентовано увагу на розвитку критичного мислення та медіаграмотності населення як превентивного заходу резистентності до деструктивних впливів медіа.</em></p> 2024-06-28T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України