http://visnyk.nuou.org.ua/issue/feed Вісник Національного університету оборони України 2023-05-23T20:45:30+03:00 Vadim Bogachuk vesniknuou@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"</strong></p> <p><strong> </strong>Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 16922-5692 ПР від 15. 07. 2010 р.</p> <p>Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053</p> <p>Це науковий журнал з повністю відкритим доступом, що охоплює всі галузі психології, орієнтований на публікацію високоякісних статей про нові, оновлені, адаптовані або інноваційні методології та методи дослідження, аналітичні методи та дослідницьку практику по всьому спектру психологічних досліджень.</p> <p>Журнал прагне стати форумом для дослідників психології з усіх галузей психології та прагне пропонувати оригінальні та новаторські статті про методи дослідження, які просувають цю галузь.</p> <p>Цільова аудиторія матеріалів журналу – вчені, дослідники, студенти та практики в різних галузях психології, яким потрібен актуальний та інформативний контент про нові методи дослідження та дослідницьку практику.</p> http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275840 МОЖЛИВОСТІ АДАПТОВАНОГО УКРАЇНОМОВНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА «МІНІ-МУЛЬТ» ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ПОЛІЦІЇ 2023-03-22T09:05:50+02:00 В.І. Барко barkoua@ukr.net В.В. Барко barkoua@ukr.net П. Макаренко barkoua@ukr.net <p><em>Стаття присвячена проблематиці українськомовної адаптації англомовної психодіагностичної методики «Міні-Мульт» з метою вдосконалення психологічного забезпечення діяльності поліції. Дотепер не розроблено українськомовних варіантів цього опитувальника, хоча його діагностичний потенціал значний і використовується в правоохоронних органах за рубежем. В</em><em> статті розкрито теоретичні основи і структуру експериментального дослідження,</em><em> в якому взяли участь співробітники&nbsp; Національної поліції, наведено текст опитувальника українською мовою, ключі, охарактеризовано &nbsp;шкали. П</em><em>редставлено психометричні параметри і середньостатистичні тестові норми адаптованого опитувальника. Результати дослідження довели значний діагностичний потенціал опитувальника «Міні-Мульт» і доцільність його використання у процесі психологічного забезпечення діяльності Національної поліції. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276757 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРЕДИКТОРІВ ЇХНЬОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 2023-04-06T09:30:04+03:00 Л. Беліченко ludaua28@ukr.net <p><em>У статті презентовано результати емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей офіцерів закладів вищої освіти як предикторів їхнього позитивного іміджу. </em><em>Визначені індивідуально-психологічні особливості офіцерського складу, а саме: офіцерів керівної ланки, офіцерів-викладачів та офіцерів курсової ланки обумовили необхідність розробки навчально-тренінгової програми щодо формування їхнього позитивного іміджу.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278123 ВПЛИВ АНІМЕ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 2023-05-01T21:16:05+03:00 Л. Березовська berezlarysa@gmail.com А. Пелепей berezlarysa@gmail.com <p><em>У статті представлено теоретичний аналіз впливу аніме культури на формування Я-концепції особистості. Описано особливості безпосереднього впливу аніме культури на людину. Емпірично досліджено показники Я-концепції, на які впливає та не впливає перегляд аніме-фільмів.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275073 КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ СТУДІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПОТРАКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ 2023-03-17T17:43:50+02:00 Б. Бортун bortun.bohdan@gmail.com <p>На сучасному етапі розвитку українського соціуму промовистими є зіткнення у площині матеріальних, духовних, виробничих, міжособистісних відносин. Конструктивні дії передбачають розуміння конфліктної природи, конфліктологічної компетенції задля вирішення конфліктологічних ситуацій, подальшого попередження конфліктів, вчасної діагностики.</p> <p>Наукові студії щодо конфліктної взаємодії допомагають зрозуміти, які фактори спричиняють конфліктну взаємодію, як їх уникнути, пом’яшити рушійну силу конфлікту, врахувати методи, технології щодо вирішення конфліктогенності, які наслідки віддзеркалюють на поведінці особистості в майбутньому.</p> <p>Отже, у нашій роботі під терміном «конфлікт» вбачаємо відкриту соціальну систему відносин і суспільного розвитку, протиборство, зіткнення протилежних тенденцій, оцінок, принципів, еталонів поведінки щодо особи, які відбивають прагнення затвердити принципи, вчинки, ідею, самоствердитися, передбачаючи у своєму онтологічному ядрі структурну неоднорідність інтересів, що передбачають&nbsp; несумісність групових цілей, взаємне виключення, яке уточнює обмежену кількістю дефіцитних ресурсів у процесі комунікації чи спільної діяльності між людьми. Ця дефініція конфліктної інтенції є робочою, яка дозволяє окреслити поле конфлікту від інших дій осіб&nbsp; з метою нанесення шкоди або знищення суперника між групами чи особами.</p> <p>Для виявлення суті конфлікту необхідно встановити його природу, враховувати наявність суб’єктів взаємодії, які спрямовані на розуміння мотивів або суджень, а також взаємодії у конфліктів. У такі ситуації важливими для нашого розуміння архітектоніки конфлікту є його функційний арсенал. Управління конфліктами, їхньою рушійною силою є цілеспрямованим&nbsp; впливом на процеси конфліктної взаємодії, який має забезпечити конструктивний сценарій вирішення важливих завдань, актуалізованих у конфлікті для соціума.</p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/279533 ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ СЕКТОРУ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 2023-05-18T08:24:44+03:00 В. Босько valsenia@gmail.com <p><em>Здійснюється теоретичний аналіз проблеми емоційного вигорання психологів сектору оборони та безпеки України. Обґрунтовується, що діяльність екстремальних психологів, пов’язана із отриманням негативної емоціогенної інформації, аналізом минулих травматичних подій клієнтів тощо, що прямо чи опосередковано впливає на особистість та поведінку психологів і може спричиняти їх емоційне вигорання. Наводяться результати емпіричного дослідження ознак професійного вигорання серед психологів правоохоронних органів і військових формувань. Виявлено, що більше половини досліджених екстремальних психологів мають різні ознаки емоційного професійного вигорання.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278299 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ В ІНШОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2023-05-04T11:56:10+03:00 В. Вінтоняк v.f.viktoriia@gmail.com Н. Васюкова natalymal.vasyukova@gmail.com <p><em>Стаття присвячена розгляду проблеми підвищення ефективності професійної підготовки військовослужбовців в реаліях сучасної війни. Авторами визначено та проаналізовано психологічні особливості професійної підготовки військових фахівців в іншомовному комунікативному середовищі.</em><em> Описано та емпірично підтверджено психологічні якості та здатності особистості військовослужбовця які впливають на професійну підготовку в іншомовному комунікативному середовищі. Аналіз обумовлений перспективами вступу до НАТО та підтримкою країн Альянсу в нинішньому протистоянні з України з рф.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275491 ПРОФЕСІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 2023-03-15T16:04:21+02:00 О. Войтенко evoytenko73@gmail.com <p><em>У статті проведено порівняльний аналіз існуючої термінології та теоретичних підходів до розгляду поняття “професійне благополуччя особистості” у вітчизняній та зарубіжній психології. Здійснено уточнення структурних компонентів і дефініцій досліджуваного феномену.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275901 МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ЯК ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВІЙСЬКОВОГО ПСИХОЛОГА 2023-03-22T18:32:47+02:00 Г. Дубровинський dzora@knu.ua А. Ділай lika_dilay@ukr.net <p><em>Розглянуто важливість розвитку емоційного інтелекту (ЕІ) майбутніх військових психологів в системі підготовці фахівців у закладах вищої освіти. В процесі дослідження було визначено наскільки мотиваційні установки, як незалежні змінні, є впливовими для формування ЕІ військового психолога. При формуванні моделі із зазначеними перемінними, вони виявилися статистично не значимі. В той же час стає зрозумілим, що розвиток ЕІ майбутніх військових психологів треба зосереджувати на вдосконаленні їх професійної компетентності в процесі навчання. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276921 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ, ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 2023-04-10T20:48:34+03:00 О. Завгородня zolen1958@gmail.com О. Краєва o.kraieva@kubg.edu.ua <p><em>У статті на основі наявних досліджень здійснено аналіз психологічних проблем, з якими стикаються українці, вимушено переміщені внаслідок російської агресії, та чинників їх життєстійкості. Застосовано теоретичні методи дослідження: аналіз, узагальнення, моделювання. Констатовано, що біженці та вимушені переселенці (порівняно з людьми постійного місця проживання за відсутності бойових дій поблизу) мають тенденції: підвищення цінності безпеки; невпевненості в собі; спрямованості у минуле; відсутності внутрішнього задоволення від виконання професійних обов'язків; зниження показників фізичного здоров’я, складнощів у побудові планів на майбутнє; часто переживають кризу ідентичності, що за несприятливих умов призводить до набуття псевдоідентичності. Здійснено спробу пошуку оптимальних шляхів та засобів психологічної підтримки зазначених осіб та їх родин із врахуванням їх особливостей як суб’єктів та реципієнтів впливу оточення в період міграції та в постміграційний період. Провідне значення надано духовно-екзистенційним вимірам людини (не ігноруючи інші, але й не редукуючи людину до них). Запропоновано інтегративну модель психологічної підтримки осіб, вимушено переміщених внаслідок російської агресії, що спирається на можливості різних версій психодинамічного, поведінкового, когнітивного, гуманістично та екзистенційно орієнтованих підходів, спрямовується на мобілізацію особистісних ресурсів, досягнення екзистенційної сповненості, також – на опанування здоров’язбережувальними психотехніками та формування опірності деструктивним впливам середовища.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276829 АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ ДО І ПІД ЧАС ВІЙНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ) 2023-04-07T17:49:52+03:00 М. Корольчук marishenka2006@gmail.com Н. Науменко marishenka2006@gmail.com <p><em>У статті представлено результати підсумкової оцінки підприємцями об’єктивних і суб’єктивних чинників, які зумовлюють негативні психічні стани. Найбільш впливовими чинниками виявилися: ескалація військових дій та труднощі роботи в особливих умовах, соціально-політична й економічна ситуація в країні. Суб’єктивні чинники виявляються через соціальні проблеми, наявність ресурсів життєдіяльності, психологічні і поведінкові характеристики обстежуваних. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/279306 ФЕНОМЕН ІМПОСТОРА: ОГЛЯД ЗАКОРДОННИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2023-05-16T09:36:35+03:00 Є. Костюченко berezlarysa@gmail.com <p><em>У статті представлено огляд закордонних психологічних досліджень, присвячених феномену імпостора. Розглянуто динаміку розвитку поглядів на феномен. Визначено перспективні напрямки досліджень в межах проблематики</em><em>, </em><em>зокрема акцентування уваги на ситуативних компонентах феномену імпостора і на розгортанні характерного для феномену особистісного досвіду з позиції користі для функціонування, адаптації особистості.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276278 ХАРАКТЕРИСТИКА НАСТРОЮ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПІД ЧАС ОФЛАЙН НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2023-03-28T17:51:27+03:00 А. Лип’юк an14111999na@gmail.com Л. Захаренко zakharenko-luda@ukr.net <p><em>У статті здійснено вивчення психологічних особливостей актуального настрою курсантів першого курсу, які навчаються офлайн у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання у період дії воєнного стану в Україні, зокрема під час бомбардувань столиці.</em> <em>Визначено, що актуальний настрій курсантів першого курсу не характеризується загальним негативним емоційним фоном. </em><em>Задоволеними потребами респондентів є у потреб</em><em>а</em><em> у безпеці та захисті.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278075 СУЧАСНІ КОНТЕКСТИ КОНЦЕПТУ МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 2023-05-01T07:58:41+03:00 В. Осьодло v.osyodlo@gmail.com Л. Будагьянц budamila@ukr.net <p><em>Стаття надає результати дискурс-аналізу змін інтерпретацій концепту “моральна готовність військовослужбовців” у зв’язку з розгортанням нових контекстів культури, соціальної організації, військово-професійної діяльності в умовах війн інформаційної доби. Виходячи зі змін архітектури суспільства, становища індивідів та їхніх об’єднань у мережевому суспільстві, змісту діяльності, взірців й критеріїв ефективності, автори простежують, як ці зміни даються в знаки на підходах до забезпечення стійкості та моральної готовності військовослужбовців в особистісно’орієнтованій гуманітарній парадигмі військового управління - “управління місії”.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277424 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 2023-04-19T20:26:36+03:00 С. Павлушенко vroskvdv@i.ua <p><em>У статті на підставі аналізу відкритих джерел зроблено висновок про те, що бойова діяльність військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є потенційно фруструючою. Необхідність у стійкості до фруструючих чинників бойової обстановки, витривалості під час подолання перешкод на шляху виконання завдань за призначенням, спроможності швидко реагувати на зміни обстановки, здатності адекватно оцінювати ситуацію та знаходити оптимальний вихід з неї зумовлює обґрунтування потреби в розвитку фрустраційної толерантності як професійно важливої властивості оператора Сил спеціальних операцій. Для виконання цього завдання у статті розкрито авторський підхід до методики емпіричного дослідження фрустраційної толерантності операторів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На підставі власного досвіду служби в частинах спеціального призначення та експертного опитування визначено та обґрунтовано чотири рівні толерантності до фрустрації: оптимальний, сприятливий, критичний та несприятливий, які визначають реакцію на вплив різних видів внутрішніх і зовнішніх фрустраторів у контексті професійної діяльності військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278291 ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПРОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ 2023-05-04T08:36:18+03:00 І. Пєтухова 1971_rak@ukr.net М. Заушнікова 1971_rak@ukr.net І. Каськов 1971_rak@ukr.net <p><em>У статті представлено фактори, що знижують і відновлюють рівень психологічного благополуччя особистості в умовах війни, здійснено аналіз дієвих засобів відновлення психологічного благополуччя. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277200 МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 2023-04-13T19:10:39+03:00 О. О. Рибчук rybchuk83@gmail.com О. Г. Рибчук kadet16@ukr.net <p><em>У статті викладено результати теоретичного аналізу наукових публікацій та прикладних досліджень присвячених питанню моральної готовності військовослужбовця до виконання завдань за призначенням. Розглянуто критерії оцінювання моральної готовності та запропоновано авторську методику оцінювання рівня моральної готовності військовослужбовців призначеної для діагностування особового складу підрозділів Збройних Сил України, як на індивідуальному рівні, так і на рівні відділення, взводу, роти, батальйону та їм рівних.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276978 ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 2023-04-10T18:48:13+03:00 О. Coрoкa elkazej@gmail.com <p><em>Статтю присвячено обґрунтуванню психологічних інструментів розвитку стресостійкості фахівців морського транспорту. Зазначається, що підвищенню стресостійкості сприятиме дотримання певних умов - формування знань про стрес, його причини, способи його подолання, про стресостійкість, уявлень про методи психічної саморегуляції та основи управління стресом. І нарешті, навчанню основним навичкам саморегуляції емоційних станів, способам та технікам відновлення після пережитого стресу.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277425 МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ/КЕРІВНИКІВ 2023-04-19T21:01:46+03:00 А. Терехова traversay@ukr.net Т. Траверсе traversay@ukr.net <p><em>У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження мотивів професійної діяльності політиків, а саме: виокремлено й оцінено мотиви, їх кількісну взаємодію в промовах політичних áкторів; виявлено привабливий мотиваційний профіль політичного áктора для українського суспільства під час виборів 2014 та 2019 років; проаналізовано те, як саме пріоритетність того чи іншого мотиву впливає на політичну діяльність та політичну поведінку політичного áктора. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277924 КОМАНДОТВОРЕННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 2023-04-27T09:17:13+03:00 С. Чижевський sergey777.ss62@gmail.com <p><em>У статті досліджено підходи та концепції науковців щодо соціально-психологічних аспектів командотворення у військових підрозділах, узагальнено досвід з психологічної підготовки військових психологів Сил оборони України отриманий в російсько-українській війні (2014 – 2023 рр.) та зміст військових публікацій деяких країн-членів НАТО щодо психологічної підготовки особового складу. </em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277982 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МЕДІАПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 2023-04-28T18:13:54+03:00 І. Шерешкова ingashereshkova@gmail.com <p><em>У статті на підставі аналізу відкритих джерел встановлено, що бурхливий розвиток медіаперцептивної комунікації та спроби її застосування у воєнно-політичній сфері, зумовлює можливість виникнення нових загроз інформаційно-психологічній безпеці людини. На підставі експертного опитування визначено компонентну структуру психологічного самозахисту як програми унеможливлення або суттєвого зменшення (редукції) актуального негативного інформаційно-психологічного впливу та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій вивчення його особливостей.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276478 ДИФЕРЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ РІЗНИХ РІВНІВ ОСВІТИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2023-03-31T18:37:44+03:00 Б. Якимчук 245440ss@gmail.com <p><em>Представлено результати дослідження, предметом якого були безпосередні та віддалені освітні результати навчання студентів магістратури та програм другої вищої освіти, з одного боку, та студентів бакалаврату та спеціалістів програм першої вищої освіти – з іншого, які завершили електронні курси.</em></p> 2023-05-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України