Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/ <p><strong>Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"</strong></p> <p><strong> </strong>Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 16922-5692 ПР від 15. 07. 2010 р.</p> <p>Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053</p> <p>Це науковий журнал з повністю відкритим доступом, що охоплює всі галузі психології, орієнтований на публікацію високоякісних статей про нові, оновлені, адаптовані або інноваційні методології та методи дослідження, аналітичні методи та дослідницьку практику по всьому спектру психологічних досліджень.</p> <p>Журнал прагне стати форумом для дослідників психології з усіх галузей психології та прагне пропонувати оригінальні та новаторські статті про методи дослідження, які просувають цю галузь.</p> <p>Цільова аудиторія матеріалів журналу – вчені, дослідники, студенти та практики в різних галузях психології, яким потрібен актуальний та інформативний контент про нові методи дослідження та дослідницьку практику.</p> National Defence University of Ukraine named after Ivan Cheniahovskyi uk-UA Вісник Національного університету оборони України 2617-6858 <p><img src="blob:http://visnyk.nuou.org.ua/83e3d496-bd1a-4133-88fc-cfe75b2884cf" /></p> МОЖЛИВОСТІ АДАПТОВАНОГО УКРАЇНОМОВНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА «МІНІ-МУЛЬТ» ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ПОЛІЦІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275840 <p><em>Стаття присвячена проблематиці українськомовної адаптації англомовної психодіагностичної методики «Міні-Мульт» з метою вдосконалення психологічного забезпечення діяльності поліції. Дотепер не розроблено українськомовних варіантів цього опитувальника, хоча його діагностичний потенціал значний і використовується в правоохоронних органах за рубежем. В</em><em> статті розкрито теоретичні основи і структуру експериментального дослідження,</em><em> в якому взяли участь співробітники&nbsp; Національної поліції, наведено текст опитувальника українською мовою, ключі, охарактеризовано &nbsp;шкали. П</em><em>редставлено психометричні параметри і середньостатистичні тестові норми адаптованого опитувальника. Результати дослідження довели значний діагностичний потенціал опитувальника «Міні-Мульт» і доцільність його використання у процесі психологічного забезпечення діяльності Національної поліції. </em></p> В.І. Барко В.В. Барко П. Макаренко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 5 17 10.33099/2617-6858-2023-73-3-5-17 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРЕДИКТОРІВ ЇХНЬОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276757 <p><em>У статті презентовано результати емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей офіцерів закладів вищої освіти як предикторів їхнього позитивного іміджу. </em><em>Визначені індивідуально-психологічні особливості офіцерського складу, а саме: офіцерів керівної ланки, офіцерів-викладачів та офіцерів курсової ланки обумовили необхідність розробки навчально-тренінгової програми щодо формування їхнього позитивного іміджу.</em></p> Л. Беліченко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 18 26 10.33099/2617-6858-2023-73-3-18-26 ВПЛИВ АНІМЕ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278123 <p><em>У статті представлено теоретичний аналіз впливу аніме культури на формування Я-концепції особистості. Описано особливості безпосереднього впливу аніме культури на людину. Емпірично досліджено показники Я-концепції, на які впливає та не впливає перегляд аніме-фільмів.</em></p> Л. Березовська А. Пелепей Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 27 33 10.33099/2617-6858-2023-73-3-27-33 КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ СТУДІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПОТРАКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275073 <p>На сучасному етапі розвитку українського соціуму промовистими є зіткнення у площині матеріальних, духовних, виробничих, міжособистісних відносин. Конструктивні дії передбачають розуміння конфліктної природи, конфліктологічної компетенції задля вирішення конфліктологічних ситуацій, подальшого попередження конфліктів, вчасної діагностики.</p> <p>Наукові студії щодо конфліктної взаємодії допомагають зрозуміти, які фактори спричиняють конфліктну взаємодію, як їх уникнути, пом’яшити рушійну силу конфлікту, врахувати методи, технології щодо вирішення конфліктогенності, які наслідки віддзеркалюють на поведінці особистості в майбутньому.</p> <p>Отже, у нашій роботі під терміном «конфлікт» вбачаємо відкриту соціальну систему відносин і суспільного розвитку, протиборство, зіткнення протилежних тенденцій, оцінок, принципів, еталонів поведінки щодо особи, які відбивають прагнення затвердити принципи, вчинки, ідею, самоствердитися, передбачаючи у своєму онтологічному ядрі структурну неоднорідність інтересів, що передбачають&nbsp; несумісність групових цілей, взаємне виключення, яке уточнює обмежену кількістю дефіцитних ресурсів у процесі комунікації чи спільної діяльності між людьми. Ця дефініція конфліктної інтенції є робочою, яка дозволяє окреслити поле конфлікту від інших дій осіб&nbsp; з метою нанесення шкоди або знищення суперника між групами чи особами.</p> <p>Для виявлення суті конфлікту необхідно встановити його природу, враховувати наявність суб’єктів взаємодії, які спрямовані на розуміння мотивів або суджень, а також взаємодії у конфліктів. У такі ситуації важливими для нашого розуміння архітектоніки конфлікту є його функційний арсенал. Управління конфліктами, їхньою рушійною силою є цілеспрямованим&nbsp; впливом на процеси конфліктної взаємодії, який має забезпечити конструктивний сценарій вирішення важливих завдань, актуалізованих у конфлікті для соціума.</p> Б. Бортун Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 34 40 10.33099/2617-6858-2023-73-3-34-40 ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ СЕКТОРУ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/279533 <p><em>Здійснюється теоретичний аналіз проблеми емоційного вигорання психологів сектору оборони та безпеки України. Обґрунтовується, що діяльність екстремальних психологів, пов’язана із отриманням негативної емоціогенної інформації, аналізом минулих травматичних подій клієнтів тощо, що прямо чи опосередковано впливає на особистість та поведінку психологів і може спричиняти їх емоційне вигорання. Наводяться результати емпіричного дослідження ознак професійного вигорання серед психологів правоохоронних органів і військових формувань. Виявлено, що більше половини досліджених екстремальних психологів мають різні ознаки емоційного професійного вигорання.</em></p> В. Босько Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 41 49 10.33099/2617-6858-2023-73-3-41-49 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ В ІНШОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278299 <p><em>Стаття присвячена розгляду проблеми підвищення ефективності професійної підготовки військовослужбовців в реаліях сучасної війни. Авторами визначено та проаналізовано психологічні особливості професійної підготовки військових фахівців в іншомовному комунікативному середовищі.</em><em> Описано та емпірично підтверджено психологічні якості та здатності особистості військовослужбовця які впливають на професійну підготовку в іншомовному комунікативному середовищі. Аналіз обумовлений перспективами вступу до НАТО та підтримкою країн Альянсу в нинішньому протистоянні з України з рф.</em></p> В. Вінтоняк Н. Васюкова Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 50 56 10.33099/2617-6858-2023-73-3-50-56 ПРОФЕСІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275491 <p><em>У статті проведено порівняльний аналіз існуючої термінології та теоретичних підходів до розгляду поняття “професійне благополуччя особистості” у вітчизняній та зарубіжній психології. Здійснено уточнення структурних компонентів і дефініцій досліджуваного феномену.</em></p> О. Войтенко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 57 64 10.33099/2617-6858-2023-73-3-57-64 МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ЯК ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВІЙСЬКОВОГО ПСИХОЛОГА http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/275901 <p><em>Розглянуто важливість розвитку емоційного інтелекту (ЕІ) майбутніх військових психологів в системі підготовці фахівців у закладах вищої освіти. В процесі дослідження було визначено наскільки мотиваційні установки, як незалежні змінні, є впливовими для формування ЕІ військового психолога. При формуванні моделі із зазначеними перемінними, вони виявилися статистично не значимі. В той же час стає зрозумілим, що розвиток ЕІ майбутніх військових психологів треба зосереджувати на вдосконаленні їх професійної компетентності в процесі навчання. </em></p> Г. Дубровинський А. Ділай Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 65 72 10.33099/2617-6858-2023-73-3-65-72 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ, ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276921 <p><em>У статті на основі наявних досліджень здійснено аналіз психологічних проблем, з якими стикаються українці, вимушено переміщені внаслідок російської агресії, та чинників їх життєстійкості. Застосовано теоретичні методи дослідження: аналіз, узагальнення, моделювання. Констатовано, що біженці та вимушені переселенці (порівняно з людьми постійного місця проживання за відсутності бойових дій поблизу) мають тенденції: підвищення цінності безпеки; невпевненості в собі; спрямованості у минуле; відсутності внутрішнього задоволення від виконання професійних обов'язків; зниження показників фізичного здоров’я, складнощів у побудові планів на майбутнє; часто переживають кризу ідентичності, що за несприятливих умов призводить до набуття псевдоідентичності. Здійснено спробу пошуку оптимальних шляхів та засобів психологічної підтримки зазначених осіб та їх родин із врахуванням їх особливостей як суб’єктів та реципієнтів впливу оточення в період міграції та в постміграційний період. Провідне значення надано духовно-екзистенційним вимірам людини (не ігноруючи інші, але й не редукуючи людину до них). Запропоновано інтегративну модель психологічної підтримки осіб, вимушено переміщених внаслідок російської агресії, що спирається на можливості різних версій психодинамічного, поведінкового, когнітивного, гуманістично та екзистенційно орієнтованих підходів, спрямовується на мобілізацію особистісних ресурсів, досягнення екзистенційної сповненості, також – на опанування здоров’язбережувальними психотехніками та формування опірності деструктивним впливам середовища.</em></p> О. Завгородня О. Краєва Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 73 82 10.33099/2617-6858-2023-73-3-73-82 АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ ДО І ПІД ЧАС ВІЙНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ) http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276829 <p><em>У статті представлено результати підсумкової оцінки підприємцями об’єктивних і суб’єктивних чинників, які зумовлюють негативні психічні стани. Найбільш впливовими чинниками виявилися: ескалація військових дій та труднощі роботи в особливих умовах, соціально-політична й економічна ситуація в країні. Суб’єктивні чинники виявляються через соціальні проблеми, наявність ресурсів життєдіяльності, психологічні і поведінкові характеристики обстежуваних. </em></p> М. Корольчук Н. Науменко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 83 90 10.33099/2617-6858-2023-73-3-83-90 ФЕНОМЕН ІМПОСТОРА: ОГЛЯД ЗАКОРДОННИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/279306 <p><em>У статті представлено огляд закордонних психологічних досліджень, присвячених феномену імпостора. Розглянуто динаміку розвитку поглядів на феномен. Визначено перспективні напрямки досліджень в межах проблематики</em><em>, </em><em>зокрема акцентування уваги на ситуативних компонентах феномену імпостора і на розгортанні характерного для феномену особистісного досвіду з позиції користі для функціонування, адаптації особистості.</em></p> Є. Костюченко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 91 96 10.33099/2617-6858-2023-73-3-91-96 ХАРАКТЕРИСТИКА НАСТРОЮ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПІД ЧАС ОФЛАЙН НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276278 <p><em>У статті здійснено вивчення психологічних особливостей актуального настрою курсантів першого курсу, які навчаються офлайн у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання у період дії воєнного стану в Україні, зокрема під час бомбардувань столиці.</em> <em>Визначено, що актуальний настрій курсантів першого курсу не характеризується загальним негативним емоційним фоном. </em><em>Задоволеними потребами респондентів є у потреб</em><em>а</em><em> у безпеці та захисті.</em></p> А. Лип’юк Л. Захаренко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 97 105 10.33099/2617-6858-2023-73-3-97-105 СУЧАСНІ КОНТЕКСТИ КОНЦЕПТУ МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278075 <p><em>Стаття надає результати дискурс-аналізу змін інтерпретацій концепту “моральна готовність військовослужбовців” у зв’язку з розгортанням нових контекстів культури, соціальної організації, військово-професійної діяльності в умовах війн інформаційної доби. Виходячи зі змін архітектури суспільства, становища індивідів та їхніх об’єднань у мережевому суспільстві, змісту діяльності, взірців й критеріїв ефективності, автори простежують, як ці зміни даються в знаки на підходах до забезпечення стійкості та моральної готовності військовослужбовців в особистісно’орієнтованій гуманітарній парадигмі військового управління - “управління місії”.</em></p> В. Осьодло Л. Будагьянц Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 106 114 10.33099/2617-6858-2023-73-3-106-114 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277424 <p><em>У статті на підставі аналізу відкритих джерел зроблено висновок про те, що бойова діяльність військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є потенційно фруструючою. Необхідність у стійкості до фруструючих чинників бойової обстановки, витривалості під час подолання перешкод на шляху виконання завдань за призначенням, спроможності швидко реагувати на зміни обстановки, здатності адекватно оцінювати ситуацію та знаходити оптимальний вихід з неї зумовлює обґрунтування потреби в розвитку фрустраційної толерантності як професійно важливої властивості оператора Сил спеціальних операцій. Для виконання цього завдання у статті розкрито авторський підхід до методики емпіричного дослідження фрустраційної толерантності операторів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На підставі власного досвіду служби в частинах спеціального призначення та експертного опитування визначено та обґрунтовано чотири рівні толерантності до фрустрації: оптимальний, сприятливий, критичний та несприятливий, які визначають реакцію на вплив різних видів внутрішніх і зовнішніх фрустраторів у контексті професійної діяльності військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.</em></p> С. Павлушенко Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 115 123 10.33099/2617-6858-2023-73-3-115-123 ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПРОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/278291 <p><em>У статті представлено фактори, що знижують і відновлюють рівень психологічного благополуччя особистості в умовах війни, здійснено аналіз дієвих засобів відновлення психологічного благополуччя. </em></p> І. Пєтухова М. Заушнікова І. Каськов Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 124 129 10.33099/2617-6858-2023-73-3-124-129 МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277200 <p><em>У статті викладено результати теоретичного аналізу наукових публікацій та прикладних досліджень присвячених питанню моральної готовності військовослужбовця до виконання завдань за призначенням. Розглянуто критерії оцінювання моральної готовності та запропоновано авторську методику оцінювання рівня моральної готовності військовослужбовців призначеної для діагностування особового складу підрозділів Збройних Сил України, як на індивідуальному рівні, так і на рівні відділення, взводу, роти, батальйону та їм рівних.</em></p> О. О. Рибчук О. Г. Рибчук Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 130 137 10.33099/2617-6858-2023-73-3-130-137 ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276978 <p><em>Статтю присвячено обґрунтуванню психологічних інструментів розвитку стресостійкості фахівців морського транспорту. Зазначається, що підвищенню стресостійкості сприятиме дотримання певних умов - формування знань про стрес, його причини, способи його подолання, про стресостійкість, уявлень про методи психічної саморегуляції та основи управління стресом. І нарешті, навчанню основним навичкам саморегуляції емоційних станів, способам та технікам відновлення після пережитого стресу.</em></p> О. Coрoкa Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 138 148 10.33099/2617-6858-2023-73-3-138-148 МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ/КЕРІВНИКІВ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277425 <p><em>У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження мотивів професійної діяльності політиків, а саме: виокремлено й оцінено мотиви, їх кількісну взаємодію в промовах політичних áкторів; виявлено привабливий мотиваційний профіль політичного áктора для українського суспільства під час виборів 2014 та 2019 років; проаналізовано те, як саме пріоритетність того чи іншого мотиву впливає на політичну діяльність та політичну поведінку політичного áктора. </em></p> А. Терехова Т. Траверсе Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 149 157 10.33099/2617-6858-2023-73-3-149-157 КОМАНДОТВОРЕННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277924 <p><em>У статті досліджено підходи та концепції науковців щодо соціально-психологічних аспектів командотворення у військових підрозділах, узагальнено досвід з психологічної підготовки військових психологів Сил оборони України отриманий в російсько-українській війні (2014 – 2023 рр.) та зміст військових публікацій деяких країн-членів НАТО щодо психологічної підготовки особового складу. </em></p> С. Чижевський Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 158 173 10.33099/2617-6858-2023-73-3-158-173 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МЕДІАПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/277982 <p><em>У статті на підставі аналізу відкритих джерел встановлено, що бурхливий розвиток медіаперцептивної комунікації та спроби її застосування у воєнно-політичній сфері, зумовлює можливість виникнення нових загроз інформаційно-психологічній безпеці людини. На підставі експертного опитування визначено компонентну структуру психологічного самозахисту як програми унеможливлення або суттєвого зменшення (редукції) актуального негативного інформаційно-психологічного впливу та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій вивчення його особливостей.</em></p> І. Шерешкова Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 174 184 10.33099/2617-6858-2023-73-3-174-184 ДИФЕРЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ РІЗНИХ РІВНІВ ОСВІТИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/276478 <p><em>Представлено результати дослідження, предметом якого були безпосередні та віддалені освітні результати навчання студентів магістратури та програм другої вищої освіти, з одного боку, та студентів бакалаврату та спеціалістів програм першої вищої освіти – з іншого, які завершили електронні курси.</em></p> Б. Якимчук Авторське право (c) 2023 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-05-23 2023-05-23 185 195 10.33099/2617-6858-2023-73-3-185-195