Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/ <p><strong>Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"</strong></p> <p>ISSN 2617-6858 друк</p> <p>ISSN 2617-6866 он-лайн</p> <p>Ідентифікатор медіа – R30-01595 Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1214 від 31.10.2023 протокол № 25 </p> <p>Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053</p> <p>Засновник та видавець: Національний університету оборони України <a href="https://nuou.org.ua/">https://nuou.org.ua/</a></p> <p>Виходить 6 разів на рік.</p> <p>«Вісник Національного університету оборони України» є науковим психологічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном.</p> <p>Це науковий журнал з повністю відкритим доступом, що охоплює всі галузі психології, орієнтований на публікацію високоякісних статей про нові, оновлені, адаптовані або інноваційні методології та методи дослідження, аналітичні методи та дослідницьку практику по всьому спектру психологічних досліджень.</p> <p>Журнал прагне стати форумом для дослідників психології з усіх галузей психології та прагне пропонувати оригінальні та новаторські статті про методи дослідження, які просувають цю галузь.</p> <p>Цільова аудиторія матеріалів журналу – вчені, дослідники, студенти та практики в різних галузях психології, яким потрібен актуальний та інформативний контент про нові методи дослідження та дослідницьку практику.</p> uk-UA <p><img src="blob:http://visnyk.nuou.org.ua/83e3d496-bd1a-4133-88fc-cfe75b2884cf" /></p> vesniknuou@ukr.net (Вадим Богайчук) vesniknuou@ukr.net (Вадим Богайчук) чт, 23 тра 2024 09:25:25 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ МЕТОДИК ЗАПИТАНЬ ПОРІВНЯННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299486 <p><em>Стаття присвячена проблематиці аналізу світового досвіду і психологічних особливостей ефективного використання особливих поліграфологічних методик запитань порівняння – групи поліграфологічних технік, які містять специфічні запитання порівняння (або контрольні запитання) і знаходять широке застосування в криміналістичній практиці. В статті простежуються теоретичні підходи, які лежать в основі розробки і застосування розглядуваної групи поліграфологічних методик, розкривається психологічний аспект розробки і запровадження поліграфологічних методик запитань порівняння, їх відмінність від скринінгових, показані їх позитивні сторони й деякі обмеження. Також охарактеризовано ефективність застосування цієї групи методик, висвітлено методологію і методику їх використання; розкрито можливості застосування основних тестів в нашій державі, представлено дані щодо їх надійності і валідності, а також психологічні вимоги до формулювання основних типів поліграфологічних запитань, які в них використовуються. Показано також перспективи використання зазначених поліграфологічних методик в умовах війни, напрями подальшого застосування в галузях безпекової, спеціальної (оперативної), правоохоронної діяльності і в роботі з персоналом. </em></p> В. І. Барко, В. В. Барко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299486 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА СУБ'ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302738 <p><em>У статті проведено теоретичний аналіз поняття релігійності в ролі чинника суб’єктивного благополуччя молоді, огляд сучасних закордонних та вітчизняних емпіричних досліджень. Описано результати емпіричного дослідження прояву релігійності та суб'єктивного благополуччя у молоді. Розглянуто особливості взаємозв'язку рівнів та типів релігійності з рівнем суб'єктивного благополуччя. </em></p> Л. Березовська , Д. Лешко , С. Шевчук Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302738 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300112 <p><em>Спроби спростити або, навпаки, ампліфікувати розв'язання проблеми іміджу у психології та інших гуманітарних науках не вдаються. Можна бачити у множинних розв'язаннях цієї проблеми безліч фактів і мінімальний рух до пояснення, що зачіпає широкий пласт феноменальних проявів індивідуального позитивного іміджу. Зведення, редукція складнішого явища, яким видається індивідуальний позитивний імідж, до простіших видається низкою малоуспішних спроб: у створенні конкретного індивідуального позитивного іміджу ще щось вдається, але у поясненні усе виглядає суттєвою натяжкою. Натомість розгляд ширшого контексту розвитку особистості, включення до нього складної дійсності формування і самоформування зовнішнього вигляду у згоді або, навпаки, опозиції до наявних у культурі норм, являє собою більш продуктивним підходом.</em></p> А. Беспалько Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300112 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ МАТЕРІАЛІСТИЧНОЇ ДІАЛЕКТИКИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/298994 <p><em>дезінтеграції у філософському розумінні. Акцентовано увагу на єдності та суперечливості процесів інтеграції та дезінтеграції. Подано аналіз понять інтеграції та дезінтеграції, а також розроблено систематизацію їх ознак.</em></p> <p><em>Проблема інтеграції та дезінтеграції представлена в різних наукових галузях, однією з яких є філософія. Аналіз інтеграційно-дезінтеграційних процесів у контексті матеріалістичної діалектики свідчить про їх провідне місце у філософському пізнанні законів природи. Процес інтеграції характеризується поєднанням різнорідних елементів, дезінтеграції – розпадом, руйнуванням цілого на частини. Ці процеси, поряд з єдністю їх функціонування, характеризуються суперечливими висновками.</em></p> <p><em>Протиріччя має універсальний характер, оскільки в будь-якому явищі існує система взаємодіючих протиріч, де одне з них виражає боротьбу внутрішніх сил (внутрішнє протиріччя), а інше характеризує зв’язок із зовнішнім світом (зовнішнє протиріччя). </em></p> <p><em>Встановлено, що у філософії проблема інтеграції та дезінтеграції представлена через близькі поняття матеріалістичної діалектики: протилежність, полярність, протиріччя, антиномія, антагонізм. Аналіз понять закону єдності та боротьби протиріч дозволив з’ясувати сутність інтеграційно-дезінтеграційних процесів і стверджувати, що для них характерна єдність функціонування, в основі якої лежать різні, але внутрішньо пов’язані процеси. протилежних явищ.</em></p> І. Калашник , І. Сірик Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/298994 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 РОЛЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА В ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301640 <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm;"><em><span lang="UK">В статті досліджено основні засади організаційної культури, роль і місце лідерства</span></em><span lang="UK"> <em>до процесів управління в організації. Зокрема акцентується увага на роботі керівника-лідера зі створення ефективної організаційної культури та вдосконаленні лідерських якостей, здійснено їх опис. Запропоновано модель організаційної культури та її складові. Визначено необхідні заходи у формуванні успішної організаційної культури та шляхи їх практичної реалізації у сучасних умовах України.</em></span></p> Ю. Каменюк Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301640 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ГРУПОВА ПСИХОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ У ДЕРЖАВНИХ КЛІНІКАХ ЄВРОПИ: ОГЛЯД ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299071 <p><em>У запропонованій статті розглянуто опис методів та стилів роботи групових психотерапевтів у державних спеціалізованих відділеннях Данії, Іспанії та Норвегії, а також зазначено обґрунтування результатів їх роботи терапевтичним ефектом. При огляді переваг та недоліків методології проведення психодинамічних малих груп у згаданих країнах, проведено паралелі щодо перспективи впровадження цих методів в Україні.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова: </em></strong><em>психодинамічна терапія; групова психотерапія; психодинамічні групи; психотерапія; психодинаміка; психоаналіз.</em></p> <p><strong>Вступ.</strong> Психодинамічною є терапія, в основу якої покладений психологічний детермінізм, віра в позасвідомі процеси психіки, а також переконання, що людська поведінка є динамічною та цілеспрямованою (Alonso, 1989). Базовим традиційним психодинамічним інструментом в роботі терапевтичних груп є вільне асоціювання. Динамічний погляд на вільне асоціювання передбачає, що вільно асоціюючи, пацієнт зіштовхнеться з зоною внутрішнього конфлікту – у груповій терапії це носить назву «груповий процес». Груповий психотерапевт припускає, що зміна самими пацієнтами тем обговорення протікає крізь призму позасвідомих зв'язків між пацієнтами, тому терапевт не встановлює порядок денний, а слідує асоціаціям групи. Існує переконання, що груповий процес неминуче зіштовхнеться з найбільш важливим та афективно насиченим матеріалом, якщо не впливати на обговорення (Rutan, 1992). Психодинамічна групова психотерапія покращує стан здоров’я навіть сильно уражених пацієнтів (Jensen, Mortensen &amp; Lotz, 2010).</p> <p>Незважаючи на значущі результати групової психодинамічної роботи за кордоном, в Україні не зустрічаються публікації, які б описували власне груповий клінічний досвід, при тому, що групова робота є вигідною не лише через підвищення показників ментального здоров’я та соціалізації пацієнтів державних клінічних закладів, а є доцільною також і з точки зору ресурсного розподілу: за проміжок часу в 50-90 хвилин психотерапевт працює одразу з 6-12 людьми натомість консультації з одним пацієнтом. Доцільне використання ресурсу в роботі з хворобами психіки у державних клініках є вкрай актуальним для країни, що перебуває в стані війни. Коректний розподіл такого ресурсу включає не лише економічну привабливість, а й екзистенційну значимість.</p> <p><strong>Мета дослідження</strong> полягає у визначенні принципів та маркерів успішності роботи групової психодинамічної терапії, яку застосовують в державних амбулаторіях країн Європи та у формулюванні алгоритму впровадження позитивного іноземного досвіду в клініках суміжного типу України. Мета включає такі завдання: опис роботи групової динамічної терапії на основі данського дослідження (Jensen, Mortensen &amp; Lotz, 2010), іспанського дослідження (Lana et al., 2015), а також норвезького дослідження (Fjeldstad, Høglend, &amp; Lorentzen, 2017); аналіз ефективності цих досліджень та оцінка щодо впровадження їх результатів в Україні.</p> Владислав Кириченко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299071 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301203 <p><em>У статті представлений </em><em>методичний підхід з відбору військовослужбовців Збройних Сил України для заміщення вакантних посад. Використовуючи зазначений методичний підхід, суб’єкти які відповідають за відбір та призначення військовослужбовців на посади отримують можливість провести необхідні числові розрахунки та надати обґрунтовані пропозиції керівникам військових організаційних структур щодо подальшого прийняття об’єктивного кадрового рішення.</em></p> С. Князєв , О. Михайлюк Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301203 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ І ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я ФАХІВЦІВ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301997 <p><em>Використання дистанційної психодіагностики фахівців за допомогою Google Forms дає підстави з’ясувати об’єктивні і суб’єктивні чинники і прояви негативних психічних станів у обстежуваних, а також чинники професійного здоров’я під час пандемії або війни. </em></p> <p><em>Це дає можливість використати різні варіанти динамічної оцінки результатів, статистичної обробки, підвищити об'єктивність психодіагностичних методик і звільнити психолога від рутинної роботи. </em></p> В. Корольчук, М. Корольчук, К. Кривда, Н. Науменко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301997 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 FINDING THE PERFECT BALANCE BETWEEN ONLINE AND IN-PERSON EDUCATION http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/298831 <p><strong><em>Вступ.</em></strong> У цю цифрову епоху подолання розриву між цифровим навчанням і традиційними методами стало предметом розмов для вчителів і освітян. Завдяки останнім технологічним розробкам, здається, що навчальні ресурси доступні практично всюди. Мобільні пристрої та Інтернет роблять можливості для навчання доступнішими, ніж будь-коли. Загалом ми часто запитуємо себе, яке правильне поєднання традиційного та онлайн-навчання потрібне нашим студентам для досягнення успіху. Без сумніву, технологія відіграє важливу роль у підвищенні ефективності онлайн-навчання, користувачі можуть знаходити вміст у режимі реального часу та отримувати результати, адаптовані відповідно до їхніх інтересів і академічних нахилів. З моменту появи онлайн-навчання точилася дискусія про те, чи онлайн-класи кращі за традиційні (Биков, Гриценчук &amp; Жук, 2015). У цій статті ви дізнаєтесь кілька порад і стратегій, як збалансувати онлайн і традиційне навчання у вашому класі.</p> <p><strong><em>Теоретичне підґрунтя.</em></strong> Численні дослідники зробили внесок у вивчення змішаного викладання та навчання та дослідження балансу між онлайн і традиційним викладанням. За словами професора Чарльза Грема з Університету Брігама Янга, який провів масштабне дослідження балансу між онлайн і традиційними методами навчання, «змішане навчання може запропонувати динамічний і гнучкий підхід до освіти, дозволяючи бездоганно інтегрувати технології з традиційними методами навчання» ( Garrison &amp; Vaughan, 2012). Норман Воган та Ентоні Піччіано, відомі своєю роботою над змішаним навчанням та онлайн-освітою, дослідили ефективні стратегії поєднання очних та онлайн-елементів для покращення викладання та навчання. Досліджуючи вплив онлайн-навчання та змішаного навчання на успіх студентів, професор Карен Свон вважає, що збалансування онлайн-навчання та очного навчання вимагає ретельного розгляду педагогічних принципів, гарантуючи, що технології доповнюють традиційне навчання, щоб створити цілісне та ефективне навчання. Доктор Джилл Байден, нинішня перша леді Сполучених Штатів, має освітній досвід і була прихильником громадських коледжів та інтеграції технологій в освіту, включаючи змішане навчання. Важливо відзначити, що дослідження в цій галузі часто передбачають міждисциплінарну співпрацю, і багато викладачів і вчених роблять внесок у розуміння того, як ефективно збалансувати онлайн і традиційні методи навчання.</p> <p><strong><em>Методи дослідження.</em></strong> У прагненні досягти балансу між он-лайн та традиційною освітою необхідне ретельне дослідження. Використання дослідницьких досліджень і аналізу даних може дати цінну інформацію про ефективність обох видів навчання. Застосовуючи різні методи дослідження, починаючи від кількісного аналізу до якісного дослідження, і застосовуючи підхід змішаних методів, ми можемо отримати багатогранне розуміння складності цього питання. Завдяки спільним дослідницьким зусиллям ми можемо намітити курс на більш гармонійну інтеграцію онлайн та традиційного навчання, гарантуючи, що всі слухачі матимуть доступ до високоякісного освітнього досвіду, який відповідає їхнім різноманітним потребам і прагненням.</p> <p><strong><em>Результати і обговорення. </em></strong>У статті обговорюються проблеми та міркування, пов’язані з досягненням збалансованого підходу до освіти, який поєднує як он-лайн, так і традиційне навчання, а також надається комплексний огляд оригінальних аспектів проблеми. Підкреслюється трансформаційна роль технологій в освіті та необхідність ефективної інтеграції платформ онлайн-навчання та цифрових ресурсів у традиційні особисті освітні умови. Також обговорюється важливість адаптації методів навчання відповідно до унікальних характеристик он-лайн та традиційного навчання. Крім того, підкреслюється потреба в постійних можливостях професійного розвитку для підтримки педагогів у ефективній інтеграції онлайн-компонентів у їхню педагогічну практику, а також узагальнено ключові міркування та виклики, підкреслюючи важливість співпраці, інновацій та постійного вдосконалення у вирішенні цих аспектів.</p> <p><strong><em>Висновки. </em></strong>Досягнення ідеального балансу між онлайн-навчанням і очним навчанням – це постійний процес, який вимагає постійного оцінювання та вдосконалення. Ефективне змішане навчання передбачає продумане поєднання особистої взаємодії та онлайн-елементів, заохочуючи перехід до більш орієнтованого на студента та інтерактивного навчання. Коли справа доходить до інтеграції обох форматів навчання, баланс є ключовим. Сфера змішаного викладання та навчання є динамічною, і нові дослідники постійно вносять свій внесок у сукупність знань. Дослідження, що тривають, продовжують вивчати найкращі практики для збалансування он-лайн та традиційного навчання.</p> О. Крайова, Т. Цибанюк Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/298831 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ І ВИМОГ НАТО http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299507 <p><em>Гендерна рівність в Збройних Силах України – це рівний правовий статус, рівні можливості, рівні обов’язки та рівна відповідальність осіб військовослужбовців обох статей (чоловіків і жінок) під час проходження військової служби. </em></p> <p><em>Прийнявши зобов’язання на національному та міжнародному рівнях, Україна визначила ґендерну рівність одним із пріоритетів державної політики для забезпечення розвитку країни та підтвердила, що має гарантувати рівні права та можливості жінкам і чоловікам для участі в усіх сферах життя суспільства, у тому числі в оборонній сфері.</em></p> <p><em>Центральним поняття ґендерної політики Північноатлантичного альянсу є визначення “ґендерна інтеграція”, яке означає стратегію досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на всіх рівнях у ЗС України шляхом професійного виконання завдань за призначенням, з урахуванням їх досвіду та інтересів, що сприятиме досягненню євроатлантичних стандартів і критеріїв у військовій сфері, відповідність яким є необхідною для набуття Україною членства в НАТО. </em></p> <p><em>За результатами проведеного дослідження сформулюємо рекомендації щодо подальшої </em><em>інтеграції принципів ґендерної рівності</em><em> у Збройні Сили України.</em></p> Л. Кримець, А. Сидоренко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299507 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ ЯК ПРЕДИКТОР ВИБОРУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299318 <p><em>Представлено результати дослідження ролі мотивації учіння під час вибору індивідуальної освітньої траєкторії учнівською молоддю віком 14-16 років залежно від того, у міській чи сільській місцевості вони мешкають. Виявлено психологічні предиктори формування у них уподобань індивідуальних освітніх траєкторій. Встановлено, що орієнтацію на здобуття вищої освіти зумовлює як внутрішня, так і зовнішня види мотивації. Орієнтація на здобуття середньої професійної освіти пов'язана з відсутністю мотивації і відчуженням від учіння. Школяри із сільської місцевості виявили схильність до осілості й більшою мірою орієнтовані на здобуття як середньої професійної, так і вищої освіти.</em></p> Л. Мороз Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299318 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ВИШУ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301545 <p><em>Встановлено, що основними стилями міжособистісного спілкування курсантів є:</em><em> владно-лідуючий стиль; </em><em>співпрацюючи-конвенційний </em><em>стиль та </em><em>відповідально-великодушний стилі</em><em> міжособистісного спілкування. </em><em>Досліджено, що використання обсценної лексики</em> у <em>спілкуванні курсантів є результатом мовленнєвої та комунікативної некомпетентності. Обґрунтовано, що мовленнєва компетентність в освітньому та виховному процесах є одним з найважливіших особистісних утворень майбутніх офіцерів.</em></p> І. Павелко, В. Моторний , Ю. В’яткін Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301545 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИК АДПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299476 <p><em>Стаття присвячена аналізу копінг-стратегій як чинника адаптації студентів до умов навчання під час війни. Стратегії подолання або копінг-стратегії стосуються різних методів, які люди використовують для боротьби зі стресовими факторами та складними ситуаціями. Доведено, що люди з високим рівнем витривалості характеризуються вираженим оптимізмом, осмисленістю життя, використанням адаптивних копінг-стратегій. Студенти, особливо молодших курсів, володіють меншим репертуаром адаптивних копінгів, ніж студенти старших курсів.</em></p> Т. Перепелюк, Н. Харченко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299476 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ У ПСИХОЛОГІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДИСКУРС http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299225 <p><em>Як виявилось, загальноприйнятої, єдиної, повністю задовільної класифікації мотивів та її ієрархічної структури на сьогодні немає. Дослідники по-різному розуміють, що таке мотив, і, крім того, від самого початку мають різні наукові підходи до розв'язання цієї проблеми. Однак загальне системне уявлення про мотиваційну сферу людини дозволяє дослідникам класифікувати мотиви, але підстави для цих класифікацій є різними.</em></p> Я. Ременюк Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299225 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 РЕКЛАМА ТА ПРОПАГУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302494 <p><em>У статті розглядаються </em><em>питання покращення рекламування військової служби та доводиться необхідність покращення процесу рекламування військової служби під час проведення мобілізації, </em><em>визначення кращих форм, методів та способів її проведення.</em></p> А. Романишин , А. Неурова Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/302494 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 NEUROPSYCHOLOGICAL AND PSYCHOSOMATIC FACTORS INFLUENCING REHABILITATION POTENTIAL IN ONCOLOGY PATIENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300399 <p><em>В пропонованому огляді досліджено міждисциплінарні виміри нейропсихологічних і психосоматичних факторів реабілітаційного потенціалу онкологічних пацієнтів. На основі метатеоретичного аналізу узагальнено провідні дослідження в цьому напрямку щодо впливу цих факторів на результати реабілітації, а також обґрунтовано необхідність інтеграції психологічних оцінок та втручань у стандартні протоколи реабілітації.</em></p> <p><em>Мета</em><em> - узагальнити сучасні дослідження впливу психосоматичних та психосоціальних факторів на реабілітаційний потенціал онкологічних хворих, зокрема комплексного підходу до реабілітації, який би враховував психологічне благополуччя разом із фізичним відновленням.</em></p> <p><em>Методи дослідження</em><em>. Використовуючи систематичний пошук у реферативних базах даних, таких як PubMed, PsycINFO та Google Scholar, в огляді зібрано релевантні дослідження за ключовими словами, пов'язаними з онкологічною реабілітацією, психосоматичними факторами та психосоціальними змінними. Такий методологічний підхід забезпечує ретельний аналіз та інтерпретацію даних.</em></p> <p><em>Результати</em><em>. Аналіз виявив значну кореляцію між психосоматичними синдромами (наприклад, тривогою за здоров'я, деморалізацією, алекситимією) та результатами реабілітації онкологічних пацієнтів. Це підкреслює вирішальну роль когнітивно-поведінкових механізмів та уваги у відновленні порушень рівноваги та припускає, що психологічні інтервенції можуть суттєво доповнити протоколи з фізичної реабілітації.</em></p> <p><em>Наукова новизна</em><em>. Цей огляд висвітлює власне нейропсихологічні засади оптимізації реабілітаційного потенціалу, пропонуючи перспективи, зосереджуючись на сильних сторонах і благополуччі паціїнтів, а не на традиційних патологізованих моделях реабілітації.</em></p> <p><em>Практична значущість</em><em>. Практичне значення цього дослідження полягає в тому, що воно закликає до розробки спрощених інструментів для оцінки психосоматичних факторів, спрямованих на поліпшення клінічної практики в онкологічній реабілітації. Воно виступає за мультидисциплінарний реабілітаційний підхід, що об'єднує онкологію, реабілітаційну медицину, психологію та досвід соціальної роботи.</em></p> <p><em>Висновки і подальші дослідження</em><em>. Інтеграція психосоматичних і психосоціальних аспектів у протоколи реабілітації має фундаментальне значення для всебічного задоволення комплексних потреб онкологічних пацієнтів. Такий підхід, орієнтований на пацієнта, з акцентом на психологічному благополуччі поряд з фізичним відновленням, є важливим для максимізації реабілітаційного потенціалу. Майбутні дослідження повинні зосередитися на розробці та валідації практичних інструментів оцінки та втручань, які включають психосоматичні аспекти в онкологічну реабілітацію, покращуючи якість життя і довгострокові результати здоров'я людей, які пережили рак.</em></p> <p><em>Цей огляд підкреслює важливість врахування нейропсихологічних і психосоматичних чинників у реабілітації онкологічних пацієнтів, виступаючи за комплексний підхід, який враховує взаємодію між розумом і тілом у процесах одужання. Дослідження відкриває шляхи для майбутніх досліджень з метою подальшого вивчення та інтеграції цих важливих факторів у клінічну практику, що в кінцевому підсумку має на меті покращити реабілітаційний потенціал та загальне благополуччя онкологічних пацієнтів.</em></p> М. Sokoliuk Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300399 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ІМІДЖ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПСИХІЧНИЙ ОБРАЗ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300043 <p><em>У статті здійснено феноменологічний аналіз іміджу у психологічній науці як особливого психічного образу. Зазначається, що імідж - це цілеспрямовано створюваний психічний образ, що являє собою одночасно інтерсуб'єктну та аутосуб'єктну взаємодію, спрямовану на створення у масовій свідомості емоційно забарвленого, маніпулятивного образу, який має характер стереотипу і який сформовано під конкретні стратегічні та практичні завдання.</em></p> Н. Сторожук Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300043 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ПІДВИЩЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА – ШЛЯХ ДО РІВНОСТІ В СФЕРІ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300519 <p><em>Сучасне суспільство постійно стикається з питаннями гендерної рівності та участі жінок у військовій службі. Традиційні уявлення про ролі статей у суспільстві нерідко не відображають реальні можливості та потреби, що приводить до виникнення стереотипів. Проте сучасний світ постійно змінюється, і з ним змінюються й уявлення про гендерні ролі.</em></p> <p><em>Стаття розглядає тенденції зміни стереотипів у сучасному світі та заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності у сфері оборони та національної безпеки. Не глядачі на наявність стереотипів, у останні роки спостерігається зростання кількості жінок, які обіймають керівні посади та беруть участь у військових структурах.</em></p> М. Чоботько , І. Чоботько Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/300519 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300 ПРОКРАСТИНАЦІЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301211 <p><em>У статті висвітлено результати емпіричного дослідження явища прокрастинації у середовищі студентської молоді за такими психодіагностичними методиками: методика «Шкала загальної прокрастинації» К. Лей; тест «Оцінка рівня ситуативної (реактивної) тривожності» Спілбергера-Ханіна; методика «Діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач» Т. Елерса; методика «Страх негативної оцінки» (BFNE-S); тест-опитувальник самоорганізації діяльності (ОСД) Фріцо Капра.</em></p> А. Шиделко , А. Мачита Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/301211 чт, 23 тра 2024 00:00:00 +0300