Інформація про автора

Якимчук, Б., кaфeдра психології Умaнcькoгo дeржaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 1 (49) 2018 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    КOНФЛIКТOЛOГIЧНA КOМПEТEНТНICТЬ ЯК CКЛAДOВA ПРOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНЬOГO ПCИXOЛOГA
    Анотація  PDF