Про журнал

Галузь та проблематика

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604 “Вісник Національного університету оборони України” визнано фаховим виданням у галузі психологічних наук.

Призначення збірника:

опублікування результатів наукової діяльності наукових працівників;

опублікування результатів теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних галузях психологічної науки і психологічної практики

опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів;

опублікування наукових результатів досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

оцінювання результатів наукової діяльності наукових, науково-педагогічних працівників за опублікованими статтями.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

 «Вісник Національного університету оборони України» є науковим психологічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном.

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics(COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
 • постійно дотримується редакційної незалежності;
 • завжди надає пріоритетність комунікації, обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів відповідно до розроблених механізмів;
 • постійно заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • завжди задовольняє наукові потреби та інтереси Авторів і Читачів;
 • постійно працює над удосконаленням Збірника;
 • завжди забезпечує анонімність у системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • постійно інформує Авторів про правила та вимоги публікування;
 • завжди забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • постійно слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • постійно працює над розробкою механізмів розв’язання конфлікту інтересів;
 • при потребі завжди оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування і вибачення;
 • завжди вбачає можливість здійснення апеляції.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі матеріали, подані до редакції, рецензуються експертами. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, її актуальності та наукового значення.

Рецензенти беруть до уваги наступні критерії при оцінці придатності рукопису до публікації:

 1. Актуальність: наскільки актуальною є стаття, що подана до редакції.
 2. Зміст: чи розкрито зміст відповідно до мети статті та визначених завдань.
 3. Якість: чи були результати дослідження правильно представлені та інтерпретовані.
 4. Надійність: чи є представлений матеріал дослідження достовірним
 5. Етичні принципи: чи дослідницький матеріал представлено відповідно до етичних принципів, і чи немає конфлікту інтересів

Процес рецензування статей.

Стаття розглядається одним із членів редакційної колегії, або незалежним експертом у відповідній галузі знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку,

б) рекомендовано відредагувати статтю,

в) автору відмовлено в публікації статті.

У випадку відмови або необхідності доробки статті рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Термін підготовки рекомендацій – до трьох тижнів з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Не рецензуються: а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії наукового вісника; б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються на веб-сторінці Збірника безстроково і безкоштовно відразу після виходу випуску, а також поширюються через систему національних бібліотек і зберігаються в них на паперових носіях. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей Збірника представлено на офіційному сайті Збірника у розділі Архіви http://visnyk.nuou.org.ua/issue/archive .

ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ.

Редакційна колегія наукового журналу несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що вимагає необхідність дотримання основоположних принципів:

 • приймаючи статті до публікації редакційна колегія наукового журналу керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи;
 • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;
 • редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин за таких умов:не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу; не має наукової новизни та практичної значущості; не відповідає тематиці збірника; виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • редакційна колегія не допускає до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;
 • редакційна колегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

ПРИНЦИПИ, ЯКИМИ ПОВИНЕН КЕРУВАТИСЯ АВТОР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні;
 • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в будь-яких інших джерелах. Не допускається також використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу;

 

Редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЦЕНЗЕНТА.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його/її дії повинні носити неупереджений характер, виражатися у дотриманні наступних принципів:

 • рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Автентичність та плагіат

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» приймає до розгляду та публікації тільки оригінальні рукописи досліджень, тобто матеріали, які не були опублікованими раніше і не подавалися для публікації в інші журнали та видання.

З метою виявлення у представлених рукописах текстових запозичень редакція наукового видання користується такими програмами: Unicheck, Antiplagiat. Редакційною колегією збірника наукових праць відразу відхиляються рукописи, в яких виявлено плагіат  чи текстові запозичення без посилань на першоджерела.

Плагіат перед публікацією. Редакція Збірника наукових праць аналізує кожен випадок виявлення плагіату. У випадку, якщо ще до публікації рукопису на будь-якому етапі Редакторами або Рецензентами виявлено плагіат чи його ознаки, Автор/Автори попереджуються з метою з’ясування: 1) чи виявлений плагіат є дійсно запозиченням Автора/Авторів; 2) чи виявлений плагіат належить Автору/Авторам як його/їхня власність, але запозичений іншою особою й опублікований та для рецензованоного рукопису не є плагіатом. У випадку, якщо це не підтверджується, тоді рекомендується Авторові/Авторам внести виправлення у текст рукопису або зробити посилання на власне першоджерело. У випадку, якщо відсоток плагіату сягає 15% і більше, рукопис статті відхиляється без редакційного рецензування. Відсоток плагіату поданого рукопису статті вираховується за допомогою програмного забезпечення та оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. У випадку, якщо плагіат буде виявлено після опублікування матеріалів досліджень, редакційна колегія здійснюватиме аналіз такого факту. Сторінки публікації, де буде виявлено плагіат, позначатимуться у PDF-файлі. У випадку, якщо плагіат сягне значних масштабів, документ вилучатиметься та видалятиметься.

Історія журналу

Засновано в 2006 році. Засновник видання – Національна академія оборони України, лютий 2006р.

У лютому 2006 року журнал почав виходити під назвою “Вісник Національної академії оборони України”.

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 10971 від 13.02. 2006 р.

З липня 2010 року журнал виходить під назвою “Вісник Національного університету оборони України”.

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 16922-5692 ПР від 15. 07. 2010 р.

Згідно постанови президії ВАК України від 14. 06. 2007 р. № 1-05/6 збірник “Вісник Національної академії оборони України” визнано фаховим виданням у галузі педагогічних та психологічних наук.

Згідно постанови президії ВАК України від 01. 07. 2010 р. № 1-05/5 збірник “Вісник Національного університету оборони України” визнано фаховим виданням у галузі психологічних наук, та постанови президії ВАК України від 16. 12. 2009 р. № 1-05/6 у галузі педагогічних наук.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604 “Вісник Національного університету оборони України” визнано фаховим виданням у галузі психологічних наук.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053

Індексується у: 

Crossref

Base

Google Scholar

OpenAIRE

WorldCat

OUCI

Режим доступу до текстів: Відкритий доступ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)