Політика рецензування

Основні положення.

Всі матеріали, подані до редакції, проходять рецензування з метою відбору статей, що відповідають стандартам збірника наукових праць «Вісник Національного університету оборони України».

Рецензування здійснюється членами редакційної колегії та незалежними експертами у відповідних галузях. Використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні експерт не знають один одного.

Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, її актуальності, практичної значущості та наукового значення. Оцінюють рукопис без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів (див. тут);

Експерти беруть до уваги наступні критерії при оцінці придатності рукопису до публікації:

  1. Актуальність: наскільки актуальною є рукопис, що подана до редакції.
  2. Зміст: чи розкрито зміст відповідно до мети та визначених завдань.
  3. Якість: чи були результати дослідження правильно представлені та інтерпретовані.
  4. Надійність: чи є представлений матеріал дослідження достовірним
  5. Етичні принципи: чи дослідницький матеріал представлено відповідно до етичних принципів, і чи немає конфлікту інтересів

Усі статті перевіряються на плагіат спеціальними програмами.

Членам редакційної колегії дозволяється надсилати рукописи, що пройдуть стандартне рецензування.

Члени редакційної колегії не беруть участі у прийнятті редакційних рішень щодо своєї роботи.

Рукописи, надіслані рецензентам, є інтелектуальною власністю авторів і належать до інформації, що залишається конфіденційною. Тому процес рецензування здійснюється на умовах конфіденційності, коли інформація про статтю (терміни, зміст, етапи рецензування, коментарі рецензентів та остаточне рішення про публікацію) не розголошується нікому, крім авторів та рецензентів http://visnyk.nuou.org.ua/about/privacy.

Порядок рецензування рукописей.

Рукописи, надіслані авторами, які не відповідають вимогам для публікації в збірнике наукових праць «Вісник Національного університету оборони України», не розглядатимуться.

Для всіх робіт, представлених на рецензування, визначення ступеня унікальності тексту використовується спеціальне програмне забезпечення. Схожість допускається обсягом, що не перевищує 19% від загального обсягу статті.

Усі рукописи рецензуються. Після подання до збірника наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» рукопис проходить початкову попередню перевірку редакцією з метою визначення відповідності до тематики збірника та може бути повернена на доопрацювання авторам. Якщо редакція вважає, що рукопис відповідає мінімальним стандартам збірника наукових праць для публікації, стаття проходить процедуру рецензування.

На основному етапі рецензування головний редактор або призначений редактор розділу направляє отримані рукописи без вказівки імені та приналежності авторів експертам у галузі дослідження автора враховуючи можливий конфлікт інтересів авторів та може використовувати рекомендованих автором рецензентів.

Рукопис розглядається як мінімум двома експертами:

  • одним із членів редакційної колегії та незалежним експертом у відповідній галузі знань
  • двома незалежними експертами у відповідній галузі знань.

Додаткові матеріали також підлягають експертній оцінці.

Інтервал від подання заяви до ухвалення першого рішення становить від 4 тижнів.

При отриманні рукопису для оцінки експерт повинен вказати на наявні конфлікти інтересів (якщо такі є), та має право відмовитись від оцінки рукописи через конфлікт інтересів повідомивши про це редактора. У разі конфлікту інтересів головний редактор призначає іншого експерта.

Електронна форма оцінки, яку використовують рецензенти, містить контрольний список, який допоможе їм охопити всі аспекти публікації.

У заключному розділі форми оцінки рецензенти повинні включити зауваження та пропозиції щодо покращення, які надсилаються авторам без імен рецензентів.

Рецензії зберігаються протягом трьох років в Редакції.

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей:

а) прийняти подання;

б) необхідні виправлення;

в) необхідне додаткове рецензування;

г) до іншого розділу/інше видання;

д) відхилити подання.

При отриманні протилежних висновків від експертів рукопись надсилається третьому експерту або головному редактору для отримання додаткової думки чи винесення остаточного рішення.

У випадку відмови або необхідності доробки статті рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція згідно принципів COPE (Committee on Publication Ethics) вступає в науково обґрунтовану дискусію з авторами у разі відмови від публікації рукопису або надання зауважень та рецензентами, яка ведеться через редакцію.

У разі незгоди з оцінкою рецензента автор має право надати цільову відповідь головному редактору. Відповідь буде розглянуто на засіданні редколегії та рукопис буде направлено на додаткову рецензію іншому експерту.

Редколегія залишає за собою право відхилити рукопис у разі неспроможності автора чи небажання враховувати зауваження та пропозиції рецензентів.

Остаточне рішення про публікацію ухвалює головний редактор з урахуванням рекомендацій рецензентів та тематики збірника наукових праць.

Остаточне рішення про склад друкованого видання Журналу затверджується у протоколі засідання Вченої ради «Національного університету оборони України» та відображається у вигляді відповідної позначки на першій сторінці збірника наукових праць

Рукопис, схвалений до публікації, проходить технічне та літературне редагування. Незначні стилістичні чи формальні виправлення, які впливають зміст рукописи, вносяться редактором без згоди автора. При необхідності або на вимогу автора гранка надсилається автору на узгодження.

Автори несуть відповідальність за зміст кожної статті та порушення авторських прав, а також за науковий та практичний рівень, достовірність фактів та даних, достовірність висновків.