ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-146-152

Ключові слова:

морально-етична відповідальність;, чиники;, умови;, психолог;, поведінка;, активність.

Анотація

Досягнення високого рівня морально-етичної відповідальності майбутнього психолога забезпечується низкою чинників та умов. Формування морально-етичної відповідальності визначається як індивідуально-психологічними особливостями майбутнього психолога, так і характером його соціокультурного середовища.

Біографія автора

І. Якимчук , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

доцент кафедри психології

Посилання

Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: дис. д-ра психол. наук / Т.Л. Антоненко. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2018. 579 с.

Булах І.С. До проблеми су’єкт-суб’єктної взаємодії в педагогічному процесі / І.С. Булах // 3б. наук, праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - Т. 5. - Ч. 6. - С. 28-33.

Велитченко Л.К. Психологічні основи педагогічної взаємодії: дис. д-ра психол. наук / Л.К. Велитченко. – К., 2006. 508 с.

Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості: монографія / Зіновія Карпенко. – 2-е вид., перероб., доповн. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – 720 с.

Католик Г.В. Психологія формування професійної концепції практичного психолога: дис. д-ра психол. наук / Г.В. Католик. – К., 2017. 353 с.

Костюк Г.С. Розвиток і виховання / Г.С. Костюк // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / за ред. Л.Н. Проколієнко. - К.: Рад. школа, 1989. - С. 98-133.

Максименко С.Д. Механізми розвитку особистості / С.Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. - 2018. - Вип. 40. - С. 7-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_40_3.

Міхно К.О. Динаміка уявлень студентів-психологів про майбутню професію: дис. канд. психол. наук / К.О. Міхно. К. , 2008. - 19 с.

Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление / С.Г. Москвичев. - Киев; Сан-Франциско: Light press, 2003. - 490 с.

Панок В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні: дис. д-ра психол. наук / В.Г. Панок. К., 2011. 368 с.

Потапова В.Д. Розвиток функціональної системи інтуїтивно-почуттєвого відображення у майбутніх психологів: дис. д-ра психол. наук / В.Д. Потапова. – К., 2005. 459 с.

Роджерс К. Искусство консультирования и терапии / [Пер. с. англ. О.Кондрашовой, Р.Кучкаровой, Т.Рожковой, Ю.Овчинниковой, Г.Пимочкиной, М.Золотиной]. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320 с.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 с.

Сафин В.Ф. Психологическая сущность ответственности личности [Текст] / В.Ф. Сафин. - Уфа, 1986. 186 с.

Смульсон М.Л. Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі [Електронний ресурс] / М.Л. Смульсон. // Технології розвитку інтелекту. - 2016. - Т.2 Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_11.

Тарасенко А.М. Структурно-функціональний аналіз відповідальності: пошук детермінант / А.М. Тарасенко // Наука і освіта. – 2016. – №9. – 169-174.

Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти: дис. д-ра психол. наук / Н.Ф. Шевченко. – К., 2006. 485 с.

Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування: дис. д-ра психол. наук / Т.Д. Щербан. – К., 2005. 377 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ