ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-126-134

Ключові слова:

професійне самовизначення;, професійна мотивація;, особистісний розвиток;, професійна самореалізація;, смисложиттєві орієнтації.

Анотація

У статті здійснено аналіз психологічних чинників професійного становлення студентів ЗВО. Виявлено особливості мотивів вибору професії та професійної спрямованості студентів, здійснено аналіз мотиваційно-смислових та особистісних характеристик їх професійного становлення. Визначено, що психологічний зміст професійного становлення студентів полягає в знаходженні особистісних основ професійного вибору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Осьодло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор

Л. Сердюк , Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати

А. Курбатова, Університет «Україна»

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології

Посилання

Бохонкова, Ю. О. Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства. Актуальні проблеми психології. 2015. Т. 6, Вип. 10. С. 14–21.

Галян, О. І., Галян, І. М. Мотиваційно-ціннісний компонент професійного вибору майбутніх психологів на етапі оптації. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 122–130.

Научитель Е. Д. Адаптация студента в ВУЗе. Практична психологія та соціальна робота. 2001. № 7. С. 15–27.

Радчук, Г. К. Аксіопсихологія вищої школи: Монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 380 с.

Сердюк, Л. З. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників. Освіта регіону. 2011. №1. С. 277–285.

Сердюк Л.З., Соколюк А.О. Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів. Актуальні проблеми психології. 2014. Вип. 14. № 5. С. 207–216.

Сердюк, Л. З., Петрученко Н.М. Зміст та структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю. Освіта регіону. 2011. №5. С. 140–144.

Франкл, В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Київ: «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. 160 с.

Dеcі, Е. L., & Rуаn, R. M. Thе “whаt” аnd “whу” of goаl рursuіts: Humаn nееds аnd thе sеlf-dеtеrmіnаtіon of bеhаvіor. Рsуchologіcаl Іnquіrу. 2000. No. 11. Р. 227–268.

Dеcі, Е. L., & Rуаn, R. M. Fаcіlіtаtіng oрtіmаl motіvаtіon аnd рsуchologіcаl wеll-bеіng аcross lіfе’s domаіns. Cаnаdіаn Рsуchologу. 2008. No.49. Р. 14–23.

Gеtzеl, Е. Е. Fostеrіng Sеlf-Dеtеrmіnаtіon іn Hіghеr Еducаtіon: Іdеntіfуіng Еvіdеncе-Bаsеd Рrаctіcеs. Journаl of Рostsеcondаrу Еducаtіon аnd Dіsаbіlіtу. 2014. Vol. 27, No.4. Р. 381–386.

Kallová, N. Happiness as an aim of education. Human Affairs. 2021. Vol. 31, No.3. Р. 165-174

Noddings, N. Philosophy of education (3rd ed.). Boulder: Westview Press, 2011. 304 р.

Nuttin, J. Motivation, planning, and action : a relational theory of behavioral dynamics. Leuven: Leuven Unlversity Press; Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates, 1984. 251 p.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. Self-determination theory: Basic Psychological Needs in Motivation Development and Wellness. New York, NY: Guilford Press, 2017. 755 р.

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Осьодло, В., Сердюк , Л., & Курбатова, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Вісник Національного університету оборони України, 69(5), 126–134. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-126-134

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ