АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ УРГЕНТНОЇ АДИКЦІЇ ТА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • В. Мороз Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України , Україна https://orcid.org/0000-0003-3363-3712

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-78-86

Ключові слова:

особистість, ургентна адикція, адикція, поведінка, трудоголізм, деформація.

Анотація

У дослідженні висвітлюються погляди вчених – психологів, фізіологів, клініцистів на поняття та сутність таких деформацій особистості як ургентна адикція, адикція, адиктивна поведінка, трудоголізм. Показується їх взаємовплив та взаємозалежність. Розглядаються ознаки, механізми та етапи формування адикції, адиктивної поведінки, трудоголізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Мороз , Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

начальник

Посилання

Bezpalko O.V. (2003). Sotsialna pedahohika v skhemakh i tablytsiakh [Social pedagogy in diagrams and tables]. Kyiv: Lohos. (in Ukrainian).

Buhaiova N.M. (2013) Psykholohichni zakonomirnosti rozvytku addyktsii v ontohenezi [Psychological regularities of the development of addictions in ontogenesis] // Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. T. XII, ch. 4. S. 48–56 (in Ukrainian).

Velykyi V.M. (2009). Sutnist i profilaktyka zalezhnosti vid azartnykh ihor [The essence and prevention of gambling addiction] // Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka. № 5. (in Ukrainian).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000 (2005). [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000] / Ukladach ta holov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin: Perun.. (in Ukrainian).

Gogoleva A.V. (2003). Addiktivnoe povedenie i ego profIlaktika [Addictive behavior and its prevention]. M: Mosk. psihol.-sots. in-t ; Voronezh : Izd-vo NPO "Modek". (in Russian).

Egorova E. (2017). Trudogolizm [Workaholism]. URL: http://medinfa.ru/article/28/3591/ (in Russian).

Zavadska L.A. (1999). Profilaktyka adyktyvnoi povedinky [Prevention of addictive behavio] // Sotsialna pedahohika: navch.-metod. posib. / Za red. L.K. Hrytsiuk, V.S. Petrovycha. Lutsk. (in Ukrainian).

Zmanovskaya E.V. (2006). Deviantologiya (psihologiya otklonyayuschegosya povedeniya) [Deviant behavior of the individual and the group]: ucheb. posobie dlya stud. vyissh. ucheb. zaved., 3-e izd., ispr. i dop. M.: Akademiya. (in Russian).

Zmanovska Ye.V. Rybnykov V.Iu. (2010). Deviantna povedinka osobystosti i hrupy [Deviant behavior of the individual and the group]. Kyiv: Lohos. (in Ukrainian).

Ilnytska L.A. (2008). Psykholohichni osoblyvosti osobystosti Internet-zalezhnykh yunakiv [Psychological features of the personality of Internet-addicted young people] // Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka. № 5. (in Ukrainian).

Kabanov M.M. (2004). Psihosotsialnaya reabilitatsiya i sotsialnaya psihiatriya [Psychosocial rehabilitation and social psychiatry]. SPb.: Rech. (in Russian).

Korolenko Ts.P., Dmitrieva N.V. (2001). Psihosotsialnaya addiktologiya [Psychosocial addiction]. Novosibirsk: Izd. "Olsib". (in Russian).

Korolenko Ts.P., Dmitrieva N.V., Shpiks T.A. (2001). Psihodinamicheskie mehanizmyi addiktsiy v postsovremennoy kulture [Psychodynamic Mechanisms of Addictions in Postmodern Culture]: monografiya. Saarbruken: LAP. (in Russian).

Korolenko Ts.P. (1990). Sem putey k katastrofe: destruktivnoe povedenie v sovremennom mire [Seven Paths to Disaster: Destructive Behavior in the Modern World]. Novosibirsk: Nauka. (in Russian).

Kurliak I. (2018). Trudoholizm yak pryklad bikhevioralnykh uzalezhnen: definitsiino-typolohichni ta diahnostychni aspekty [Workaholism as an example of behavioral addictions: definitional, typological and diagnostic aspects] (na materialakh Polshchi) // Molodyi vchenyi. №1 (53). (in Ukrainian).

Lytvynenko N.P., Misnyk N.V. (2018). Tlumachnyi slovnyk medychnykh terminiv. [Explanatory dictionary of medical terms].Vyd. "Perun". (in Ukrainian).

Lytvynchuk L.M. (2018). Psykholohichni zasady reabilitatsii narkozalezhnykh osib [Psychological principles of rehabilitation of drug addicts]: dys. doktora psykhol. nauk: 19.00.04-medychna psykholohiia. Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka. (in Ukrainian).

Maksymova N.Iu. (2000). Sotsialno-psykholohichnyi aspekt adyktyvnoi povedinky pidlitkiv ta molodi [Socio-psychological aspect of addictive behavior of teenagers and young people]. Kyiv. (in Russian).

Mendelevich, V.D. Klinicheskaya i meditsinskaya psihologiya. M.: Finart, 2002. (in Russian).

Mendelevich V.D. (2007). Rukovodstvo po addiktologii [Clinical and medical psychology]. Sankt-Peterburg: Rech. (in Russian).

Pykhtina N.P. (1999). Formuvannia profesiino-pedahohichnoi hotovnosti maibutnoho vchytelia do profilaktyky adyktyvnoi povedinky uchniv [Formation of the professional and pedagogical readiness of the future teacher to the prevention of addictive behavior of students]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Kyiv. (in Ukrainian).

Psykhiatrychnyi entsyklopedychnyi slovnyk (2003). [Psychiatric encyclopedic dictionary] / Y.A. Stoimenov, M.I. Stoimenova, P.I. Koieva ta in. K.: MAUP. (in Ukrainian).

Pushkar V.A. (2010). Psykholohiia adyktyvnoi povedinky [Psychology of addictive behavior]: Metodychni rekomendatsii do kursu "Psykholohiia adyktyvnoi povedinky" dlia studentiv IV kursu spetsialnosti "Psykholohiia". Chernihiv: Chernihivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni T.H.Shevchenka. (in Ukrainian).

Sventsitskiy A.L. (2015). Kratkiy psihologicheskiy slovar [Brief psychological dictionary]. Izd. "Prospekt". (in Russian).

Sidak L.M. (2015). Adyktsiia yak forma ruinatsii dukhovnoho buttia osobystosti [Addiction as a form of destruction of the spiritual being of an individual] // Visnyk Nats. un-tu «Yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. № 4 (in Ukrainian).

Tereshchuk N.V. (2009). Ihrova zalezhnist u pidlitkovomu vitsi yak forma addyktyvnoi povedinky [Gaming addiction in adolescence as a form of addictive behavior] // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. № 1. (in Ukrainian).

Shapar V.B. (2007). Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. X.: Prapor. (in Ukrainian).

Shibko E.L. (2003). Osobennosti vneshnih i vnutrennih mehanizmov psihologicheskih zaschit lits s urgentnoy zavisimostyu [Features of external and internal mechanisms of psychological protection of persons with urgent dependence] // Sbornik nauchnyih statey po materialam Mezhdunarodnogo nauchno-obrazovatelnogo foruma «Evropa-2002». Minsk. (in Russian).

Yakovlev V.A. (2013). Formirovanie zavisimogo povedeniya i ego preodolenie [Formation of addictive behavior and its overcoming] URL: https://goo.gl/2hVAQf (in Russian).

Cambridge Dictionary. (2020). URL : https: // dictionary. cambridge.org/ru/ словарь/английский/addict.

Depression. The Columbia Electronic Encyclopedia (2007). Edition "Columbia University Press".

Marlatt G.A., Baer J.S., Donovan D.M., Kivlahan D.R. (1988). Addictive behaviors: Etiology and treatment // Annual Review of Psichology. Vol. 39.

Tassi N. Urgency Addiction (1993). New York: A Signet Book. 197 p.

Wojdyło K. Pracoholizm. Perspektywa poznawcza (2014). Warszawa: Difin, S. 140–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Як цитувати

Мороз , В. (2023). АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ УРГЕНТНОЇ АДИКЦІЇ ТА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Вісник Національного університету оборони України, 75(5), 78–86. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-78-86

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ