OCOБЛИBOCTI PO3BИTKУ EMOЦIЙНOÏ CTIЙKOCTI CTУДEНTIB У ПPOЦECI НABЧAННЯ У 3AKЛAДI BИЩOЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-143-150

Ключові слова:

eмoцiйнa cтiйкicть, студенти, процес навчання, заклад вищої освіти, особистісно-професійна якість, професійна діяльність, професійне становлення.

Анотація

У cтaттi aнaлiзyютьcя ocнoвнi тeopeтичнi пiдxoди вiднocнo xapaктepиcтик eмoцiйнoï cтiйкocтi cтyдeнтiв. Poзкpитo ocнoвнi кoнцeпцiï, пiдxoди, мoдeлi пoвeдiнки тa poзвиткy eмoцiйнoï cтiйкocтi. Емоційна стійкість студентів у процесі навчання у закладі вищої освіти розглядається як важлива особистісно-професійна якість, складова професійної діяльності, що є важливим чинником професійного становлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю. Тептюк , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології

О. Кобець , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології

Посилання

Furman, V. V., Reva, O. M. (2021) Psykholohichni osoblyvosti upravlinnia stresom v umovakh sotsialnykh transformatsii. Habitus. [Habitus]. № 27, 151–155. (in Ukrainian)

Cherkashyn, A. I. (2021) Stresostiikist ta kopinh-stratehii povedinky studentiv pid chas osvitnoho protsesu u zakladakh vyshchoi osvity. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. Shchokvartalnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. [Theory and practice of social systems management. Quarterly scientific and practical journal]. Kharkiv: NTU «KhPI». №1, 98–107. (in Ukrainian)

Aminieva, Ya. R. (2012) Emotsiina stiikist osobystosti yak odna z determinant efektyvnoho podolannia skladnykh zhyttievykh sytuatsii. Visnyk DNU. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. [Bulletin of DNU. Series: Pedagogy and psychology]. Vyp. 18, t. 20, № 9/1, 10–15. (in Ukrainian)

Pylypenko, K. V. (2008) Psykholohichni osoblyvosti emotsiinoi stiikosti yak chynnyka optymalnoho rozviazannia profesiinykh zadach praktychnoi psykholohii. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. [Problems of general and pedagogical psychology: coll. of science works of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine]. K. : Milenium. T. 10. Ch. 5, 456–464. (in Ukrainian)

Kotova, L. M. (2017) Udoskonalennia emotsiinoi stiikosti u maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva pid chas pidhotovky do pryliudnykh vystupiv. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky. [Scientific Bulletin of V.O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University. Pedagogical sciences]. №2, 268–272. (in Ukrainian)

Podliashanyk, V. V. (2006) Adaptatsiinyi potentsial ta profesiine zdorovia osobystosti. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. [Practical Psychology and Social Work]. № 12, 71–74. (in Ukrainian)

Arshava, I.F. (2006) Emotsiina stiikist liudyny ta yii diahnostyka : monohrafiia. [Emotional stability of a person and its diagnosis: monograph]. Dnipropetrovsk : Vyd-vo DNU. 336 s. (in Ukrainian)

Korniienko, I. O. (2011) Problema stanovlennia i korektsii povedinky osobystosti u vazhkii zhyttievii sytuatsii. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. pr. In-tu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPNU. [Problems of general and pedagogical psychology: coll. of science works of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine]. T. KhIII, ch. 2, 170–180. (in Ukrainian)

Moroz, L. I., Safin, O.D. (2021) Vplyv emotsii na efektyvnist tvorchoho protsesu. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia. [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and psychology]. Tom 7, №3, 87–94. (in Ukrainian)

Apshava, I.F. (2006) Pidxody do opepatsionalizatsiï fenomeny «emotsiina ctiikict» yak ocnovy dlia vdockonalennia yoho diahnoctyky. Zb. nayk. pp. in.-ty pcyxolohiï im. H.C. Koctiuka APN Ukpaïny «Ppoblemy zahalnoï ta pedahohichnoï pcyxolohiï». [Problems of general and pedagogical psychology: coll. of science works of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine]. T.8. Ch. 9, 13–20. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Як цитувати

Тептюк , Ю., & Кобець , О. (2023). OCOБЛИBOCTI PO3BИTKУ EMOЦIЙНOÏ CTIЙKOCTI CTУДEНTIB У ПPOЦECI НABЧAННЯ У 3AKЛAДI BИЩOЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету оборони України, 75(5), 143–150. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-143-150

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ