САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В МОЛОДІ: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-12-19

Ключові слова:

саморегуляція, міжособистісні стосунки, емоційний інтелект, емоційні бар’єри, молодь.

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз поняття саморегуляції особистості та міжособистісних стосунків. Емпірично досліджено прояв саморегуляції у молоді та її взаємозв’язки з міжособистісними стосунками. Описано прояв у молоді саморегуляції, емоційного інтелекту, емоційних бар’єрів у спілкуванні, різних типів міжособистісних стосунків. А також проаналізовано визначені кореляційні зв’язки між саморегуляцією та емоційними бар’єрами, міжособистісними відносинами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. Березовська , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент

М. Бекар , Національний університет «Львівська політехніка»

магістрант спеціальності 053 «Психологія»

Посилання

Manher N. (2022) Kontseptsiia indyvidualnoho styliu samorehuliatsii yak zasobu pidvyshchennia sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii.  The concept of individual style of self-regulation as a means of increasing social and psychological adaptation. // Materialy KhKhII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. «Polit. Suchasni problemy nauky». Sektsiia: "Upravlinnia ta administruvannia v aviatsiinii haluzi. (m. Kyiv, 13 trav. 2022 r.). Kyiv : Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. S. 54-57. (in Ukranian)

Hryntsiv M. V. (2014) Rol emotsii u rozvytku zdatnosti do samorehuliatsii.  The role of emotions in the development of the ability to self-regulate // Zbirnyk naukovykh prats «Psykholohichni nauky», Tom 2.№10 (91). С. 84–88. (in Ukranian)

Myronenko, O.I., Rosliuk S.V., Myronenko D.O. (2009) Impulsyvnist, ahresiia i delinkventnist. Impulsivity, aggression and delinquency. Medytsyna svitu. // Obmezhena osudnist: psykhiatrychni, psykhoterapevtychni, psykholohichni ta pravovi aspekty. Spetsialnyi vypusk: psykhiatriia. S. 29-33. (in Ukranian)

Burkalo N.I. (2019) Psykholohichni osoblyvosti emotsiinoho intelektu. Psychological features of emotional intelligence // Psykholohichnyi chasopys. T. 5, № 7. S. 34-49. (in Ukranian)

Pidchasov Ye.V., Halushko S.M. (2018) Terminolohichnyi analiz poniattia «pryviazanist» yak sotsialno-psykholohichnoi katehorii.  Terminological analysis of the concept of "attachment" as a socio-psychological category // Kharkivskyi osinnii marafon psykhotekhnolohii : materialy nauk.-prakt. konf. (kataloh psykhotekhnolohii ; tezy dop.), Kharkiv, 27 zhovt. 2018. / Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv : Disa plius,. Ch. 2. S. 246–250. (in Ukranian)

Kozliakovskyi P.A. (2004) Zahalna psykholohiia. General Psychology: Navch. posibnyk: V 2 t. 2-he vyd., dop. i pererobl. T. II. Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. P. Mohyly, 101 s. (in Ukranian)

Samoidentyfikatsiia osobystosti: filosofskyi analiz. (2018) Self-identification of the individual: a philosophical analysis : monohrafiia / H.F. Khoruzhyi, L.O. Borovska, Yu.I. Kulahin, M.V. Lipin ; za zah. red. H.F. Khoruzhoho. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. 192 s. (in Ukranian)

Kyrylenko T. S., Loshenko O.A. (2013) Samoanaliz emotsiinykh perezhyvan yak vyiav emotsiinoi kompetentnosti osobystosti. Self-analysis of emotional experiences as a manifestation of a person's emotional competence // Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. Vyp.18. S. 146–152. (in Ukranian)

Shyron Yu. O. (2022) Test emotsiinoho intelektu MSCEIT: opys, validyzatsiia ta adaptatsiia The MSCEIT Emotional Intelligence Test: Description, Validation, and Adaptation // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. T. : TNTU, Tom 74. № 1. S.141-151. (in Ukranian)

Metodyka diahnostyky mizhosobystisnykh stosunkiv T. Liri.  The method of diagnosing interpersonal relations T. Leary – URL: https://lib.iitta.gov.ua/705891/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Opytuvalnyk mizhosobystisnykh vidnosyn V. Shutts.  Questionnaire of interpersonal relations V. Schutz. – URL: http://www.ni.biz.ua/1/1_5/1_52468_oprosnik-mezhlichnostnih-otnosheniy-shuttsa.html (in Ukranian)

Opys ta adaptatsiia opytuvalnyka «Diahnostyka emotsiinykh barieriv u mizhosobystisnomu spilkuvanni V.V. Boiko»  Description and adaptation of the questionnaire "Diagnostics of emotional barriers in interpersonal communication V.V. Boyko" - URL: https://vseosvita.ua/library/diagnostika-emocijnih-bareriv-v-mizosobistisnomu-spilkuvanni-v-v-bojko-23371.html (in Ukranian)

Oryshchyn-Buzhdyhan L.S. (2018) Matematychni metody u psykholohii. Mathematical methods in psychology: praktychnyi posibnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 180 s. (in Ukranian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Як цитувати

Березовська , Л., & Бекар , М. (2023). САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В МОЛОДІ: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС. Вісник Національного університету оборони України, 75(5), 12–19. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ