DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-94-102

АНТИСУЇЦИДАЛЬНІ РЕЛІГІЙНІ ІМПЕРАТИВИ І ТАБУ

А. Олійник

Анотація


У статті проаналізована проблема впливу релігії, релігійного світогляду на рівень суїцидальності індивідів в середовищі. Завдяки антиаутодеструктивному впливу релігія справедливо вважається одним з найважливіших регуляторів ставлення людини до самогубства. У багатьох країнах світу релігійно-культуральні традиції, пов’язані зі ставленням до явища суїциду, відіграють величезну роль у регуляції рівня суїцидальної активності.


Ключові слова


суїцид; суїцидальні тенденції; аутодеструктивність; релігія; релігійно-культуральні традиції; релігійний світогляд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности / Гримак Л.П. – М.: Политиздат, 1991. – 320 с.

Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Дюркгайм Е.; [пер. з фр.]. – К.: Основи, 1998. – 519 с.

Кузьмин В.В.Принадлежность к тоталитарным сектам и деструктивным культам как причина самоубийств / В.В.Кузьмин, А.Н. Доля // Психологія суїцидальної поведінки: діагностика, корекція, профілактика: [зб. наук. праць]. –2000. – С. 106 – 110.

Олпорт Гордон В. Личность в психологии / Олпорт Гордон В. – М.: Ювента, 1998. – 345 с.

Петрюк П. Т. Проблема самоубийств и современные религии / П.Т. Петрюк, А.П. Петрюк // Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: [сб. науч. работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 и Харьковской медицинской академии последипломного образования / общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б.Брагина]. – 2006. –Т. 4. – С. 89 – 92.

Пилкингтон С.Н. Иудаизм / Пилкингтон С.Н.; [пер. с англ. Е.Г.Богдановой]. – М. : ФАИР– ПРЕСС, 2002. – 400 с.

Положий Б.С. Суициды в контексте этнокультуральной психиатрии / Б.С.Положий // Психиатрия и психофармакотерапия: [журнал для психиатров и врачей общей практики]. – 2002. – Том 4. – № 6. – С. 37 – 45.

Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри: [монографія] / Предко О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 278 с.

Психологія. З викладом основ психології релігії / [ред. о. Юзефа Макселона]; пер. з пол. Т.Чорновіл. – Львів : Свічадо, 1998. – 320 с.

Психологія суїциду: навч. посіб. / [ред. В.П.Москальця]. – Київ – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 249 с.

Психологія суїциду: посіб. / [ред. В.П.Москальця]. – К. : Академвидав, 2004. – 288 с. – (Альма-матер).

Пурич-Пейакович Йу. Самоубийство подростков / Йу. Пурич-Пейакович, Душан Й. Дуньич; [пер. с сербск.]. – М. : Медицина, 2000. – 168 с.

Тімченко О.В. Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України: соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики: [монографія] / О.В.Тімченко, О.В.Тимченко – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2003. – 236 с.

Фромм Э. Психоанализ и дзен-буддизм / Э. Фромм, Д.Судзуки, Р. де Мартино // Дзен-буддизм и психоанализ. – М.: Весь мир, 1997. – С. 97 – 183.

Фромм Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – С. 143 – 221.

Чалдини Р. Психология влияния / Чалдини Р. – СПб. : Питер Ком, 1999. – С. 55 – 63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.