DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-135-143

ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КОМАНДИРА

О. Хайрулін

Анотація


Досліджується феномен гри, як базис професіоналізму сучасних командирів. Їх діяльність здійснюються в умовах гібридних загроз та викликів. Запропоновано професійну компетентність командирів сприймати через оптику ігрової компетентності, основою якої є гнучкі й жорсткі компетенції. Практичним результатом прогнозується створення і застосування моделі ігрової компетентності командира, покращення професійної (службової) діяльності відповідних посадових осіб.


Ключові слова


невизначеність; компетентність; професійна компетентність; ігрова компетентність; компетенції; таксономія; вид провідної діяльності; моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абашкина О. Soft skills : ключ к карьере / О. Абаш¬кина. – Режим доступа: http://www.pro-personal.ru/jour¬nal/303/7811.

Вірна Ж. П., Мудрик А. Б. Особистісна вимогливість як чинник професійної компетентності (на матеріалі держслужбовців центрів зайнятості) [Текст] : монографія / Жанна Петрівна Вірна, Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 256 с.

Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. Т. 1. 349 с.

Голованова И.И. Саморазвитие и планирование карьеры: учеб. пособие / И.И. Голованова. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 196 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

Еремкина О.В. Формирование психодиагностической культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования : монография / О.В. Еремкина ; Изд. дом Рос. акад. образования ; Моск. психол.-соц. ин-т. — М., 2006. — 332 с.

Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: [монографія] / под ред. А. И. Подберезкина, К. П. Боришполец. – М. : МГИМО-Университет, 2014. – 874 с.

Смирнова Е.О. Игра в современном дошкольном образовании. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru 2013, № 3 С. 92-98 Елена Олеговна

Хайрулін О.М. Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2018. – №1-2. – С. 83–108.

Хайрулін О.М. Теорія «фокальної точки» (Т. Шеллінг) та теорія «перспектив» (Д. Канеман) як основа розвитку рефлексивної компетентності українського офіцера / Олег Хайрулін // Збірник наукових праць НАОУ. – 2016. – №1. – С. 133–139.

Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Йохан Хёйзинга; сост. предисл. и пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова; коммент., указатель Д.Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.

Хайрулін О.М. Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття «гра» / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2017. – №3. – С. 32–50.

Чуланова О. Л. Управление персоналом на осно¬ве компетенций : монография / О. Л. Чуланова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 122 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com]www.dx.doi.org/10.12737/3433

Шандрук С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тернопіль – 2016 458 с.

Amos C. Fox and Andrew J. Rossow, Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War, The Institute of Land Warfare, ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY, LAND WARFARE PAPER No. 112, March 2017, 23 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.