DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-146-153

ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

С. Черевичний

Анотація


В даній статті викладені наукові передумови виникнення та розвитку проблеми прийняття рішення в історичному та сучасному контексті; проаналізовано філософсько-психологічні погляди видатних вітчизняних та зарубіжних вчених; розглянуто підходи до класифікації прийняття рішення в традиційних дослідженнях і сучасні уявлення про систему психологічних факторів прийняття рішення.


Ключові слова


прийняття рішення; вибір; проблема; підходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. О. Балл // Соціальна психологія. – 2005. – № 1. – С. 3–13.

Вольтер Ф. Правильне прийняття рішення у вчинку. Натуралістична психологія / Ф. Вольтер. – М. :Психологія і революція., 2000. – С. 547–564.

Грот М. Я. Вибрані психологічні твори / М. Я. Грот; Упоряд., передм., прим. М. Д. Бойправ. – Ніжин :Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2006. – 296 с.

Декарт Р. Космогония: Два трактата / Р. Декарт. – М.Л. :Гостехиздат, 1934. – 331 с.

Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учебное пособие для вузов / Т. В. Корнилова. –М. : Аспект Пресс, 2003. –286 с.

Левин К. Динамическая психология: Избр. тр. / К. Левин; Пер. с нем. и англ. Е. Патяевой, Д. Леонтьева. – М. : Смысл, 2001. – 568 с.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2-х томах / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 320 с.

Нейман Дж. фон. Теория игр и экономическое поведение: [Текст] / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн; Пер. с англ. Н. Н. Воробьева. – М. : Наука, 1970. – 601 с.

Петухов В. В. Психология [Текст]: метод.указан. / В. В. Петухов, В. В. Столин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 66 с.

Роменець В. А. Принцип «прийняття рішення» в історії психології. Емоційний, інтуїтивний несвідомий фактор психічної активності / В. А. Роменець // Історія психології ХVІІ століття: [навч. посіб.]. – К. :Вища шк., 1990. – 365 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. / Г. С. Сковорода. – К. :Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.; – Т. 2. – 576 с.

Спиноза Б. Этика / Б. Спиноза (Б. д'Эспиноза) // Избр. произв.: В 2 т.; Т. 2. – М. , 1964. – С. 359–618.

Толстой Л. Н. Круг чтения: Избранные, собранные и расположенные на каждый день Л. Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. Т. 1. – М. : Политиздат, 1991. – 478 с.

Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. – Спб. :Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с.

Шварц Г. М. Психология индивидуальных решений / Г. М. Шварц. – М. : Фирма «Промысел»; Изд-во АО «Диалог-МГУ», 1997. – 180 с.

Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А. Шопенгауэр // Свобода воли и нравственность. – М. : Изд-во «Республика», 1992. – С. 46–124.

Bаyеs T. Аn Еssаy to wаrds solving а Problеm in thе Doctrinе of Chаncе. By thе lаtе Rеv. Mr. Bаyеs, communicаtеd by Mr. Pricе, in а lеttеr to John Cаnton, M. А. аnd F. R. S. / Thomаs Bаyеs аnd Richаrd Pricе // Philosophicаl Trаnsаctions of thе Royаl Sociеty of London, 1763,

Vol. 53, pp. 370–418.

Gigеrеnzеr, G. (1998). Еcologicаl intеlligеncе: аn аdаptаtion for frеquеnciеs // Thе еvolution of mind / D. D. Cummus, C. Аllеn (Еds.). N.Y., Oxford: Oxford Univеrsity Prеss. Pp. 9–29.

Kelly G. A. The psychology of personal constructs. A theory of personality.Vol. 1. –New York: Norton, 1955a. Рp. 526-565.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.