DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-49-1-89-94

ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЛИВИХ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ РИС МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

С. Стріха

Анотація


Стаття присвячена визначенню важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ. Важливими індивідуально-психологічними рисами є: емоційно-вольова стійкість; рівень інтелекту; самоконтроль поведінки; наполегливість у досягненні мети.


Ключові слова


індивідуально-психологічні риси; емоційно-вольова стійкість; мотивація; майбутні офіцери-психологи; пенітенціарні установи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов А. Г. Психология личности: Культурно-историческое понимание развития человека. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2007. – 526 с.

Кулешова О. В. Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2007. – 20 с.

Максименко С. Д. Общая психология. – М. : “Рефл-бук”, К. : “Ваклер” – 2001. – 528 с.

Стріха С. В. Методика визначення індивідуально-психологічних якостей особистості психолога пенітенціарної установи / Стріха С. В. // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 27 листопада 2015 року). – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. – С. 504 – 507.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.