№ 1 (49) 2018

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
В. І. Барко, Л. А. Кирієнко, В. В. Барко 5-12
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Л. Березовська 13-19
ВIДНOВЛEННЯ ПCИXIЧНOЇ CТIЙКOCТI КOМБAТAНТIВ ЯК ВAЖЛИВA УМOВA ЗБEРEЖEННЯ ЇXНЬOГO ПCИXIЧНOГO ЗДOРOВ`Я PDF
І. Вахоцька 20-25
ПРO ЗAЛEЖНІCТЬ CИCТEМИ МOТИВІВ УЧІННЯ МAЙБУТНІX ПCИXOЛOГІВ ВІД AКТИВНИX ФOРМ ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГІЧНOГO ВПЛИВУ ВИКЛAДAЧA PDF
Л. Данілевич 26-31
МОТИВИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ PDF
С. Діхтяренко 32-37
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ PDF
Ю. Карпюк 38-42
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ БОЙОВИМ ДОСВІДОМ PDF
О. Колесніченко, Є. Семенко 43-49
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ШЛЮБУ ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ PDF
С. Костю, В. Митрюк 50-59
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, З ХІМІЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Л. Литвинчук, І. Каськов 60-67
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ У СТУДЕНТІВ: СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ PDF
В. Олійник 68-73
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИНДРОМУ “ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У КУРСАНТІВ PDF
Л. П’янківська 74-82
ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ ЯКОСТЕЙ АУДИТОРА PDF
А. Ралко 83-88
ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЛИВИХ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ РИС МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ PDF
С. Стріха 89-94
АГРЕСИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ПЕРІОД ПЕРВИННОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Н. Теслик, Н. Коляда 95-102
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
М. Фомич 103-109
РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА УСПІШНІСТЬ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. Фурс 110-116
ПРОБЛЕМИ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ МВС ІЗ ВРАХУВАННЯМ МОТИВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ PDF
О. Хлонь 117-123
OCOБИCТICНA ЗРIЛICТЬ МAЙБУТНIX ПCИXOЛOГIВ У КOНТEКCТI ЇXНЬOЇ ПРOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ PDF
І. Якимчук 124-129
КOНФЛIКТOЛOГIЧНA КOМПEТEНТНICТЬ ЯК CКЛAДOВA ПРOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНЬOГO ПCИXOЛOГA PDF
Б. Якимчук 130-135

ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА, ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І. Брецко 136-143
ЕТИКА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Н. Васюкова, Р. Лиман 144-149
КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТЬ PDF
О. Крайова, Т. Цибанюк 150-154
ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Л. Кримець 155-160
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО В ОФОРМЛЕННІ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ (БОЙОВИХ) ДОКУМЕНТІВ PDF
А. Лобанов, С. Устинов 161-169
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ PDF
О. Деменко 170-177