DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-49-1-110-116

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА УСПІШНІСТЬ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

О. Фурс

Анотація


У статті визначено одну з провідних психологічних проблем – здатність до саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності. Обґрунтовано необхідність у проведенні її експериментальної перевірки у військовослужбовців, які виконують завдання в зоні бойових дій. Розглянуто наукові погляди науковців щодо розуміння здатності представників спеціальних підрозділів до управління власними психічними станами в екстремальних ситуаціях. Апробовано методики діагностування здатності до психічної саморегуляції офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки.


Ключові слова


здатність до саморегуляції; фахівці екстремальних видів діяльності; успішність; фахова підготовка; кореляційний аналіз; статистичний зв'язок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барко В.І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ: дис. … д-ра психол. наук: спец. 19.00.06. Київ, 2004. 401 с.

Китаев–Смык Л.А. Психология стресса. Москва: Наука. 1983. 368 с.

Максименко С.Д. Общая психология. Киев: Ваклер. 2004. 528 с.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04 грудня 2014 року № 317. Киев, 2014. 8 с.

Небылицын В.Д. Психофизиологическое исследование индивидуальных различий. Москва: Наука. 1976. 336 с.

Стасюк В.В. Формування емоційної стійкості у воїнів-десантників в умовах сучасного бою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 20.02.02 Військова педагогіка та психологія. В.В. Стасюк. Киев, 1999. 15 с.

Толочек В.А. Современная психология труда. Учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям психологии. С. – Петербург, 2005. 478 с.

References

Barko V.I. Teoretyko-psykholohichni zasady upravlinnya personalom orhaniv vnutrishnikh sprav: dys. d-ra psykhol. nauk: spets. 19.00.06. Kyyiv, 2004. 401 s.

Kitaev–Smyik L.A. Psihologiya stressa. Moskva: Nauka. 1983. 368 s.

Maksimenko S.D. Obschaya psihologiya. Kiev: Vakler. 2004. 528 s.

Nakaz Heneral'noho shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 04 hrudnya 2014 roku # 317. Kyev, 2014. 8 s.

Nebyilitsyin V.D. Psihofiziologicheskoe issledovanie individualnyih razlichiy. Moskva: Nauka. 1976. 336 s.

Stasyuk V.V. Formuvannya emotsiynoyi stiykosti u voyiniv-desantnykiv v umovakh suchasnoho boyu: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psykhol. nauk: spets. 20.02.02 Viys'kova pedahohika ta psykholohiya. V.V. Stasyuk. Kyev, 1999. 15 s.

Tolochek V.A. Sovremennaya psihologiya truda. Ucheb. posobie dlya vuzov po napravleniyam i spetsialnostyam psihologii. S. – Peterburg, 2005. 478 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.