DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-19-28

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ

В. Алещенко, А. Шумейко

Анотація


В статті розкриті особливості формування іміджевих характеристик як атрибуту професіоналізації військових психологів, проведено порівняльний аналіз в трьох вибірках з їх різним професійним досвідом. Проаналізовано ряд професійно-важливих якостей психолога, які беруть участь у формуванні іміджу фахівця та його діяльності. Визначено пріоритетні напрямки формування іміджевих характеристик військових психологів в процесі їх підготовки.


Ключові слова


військовий психолог; імідж психолога; іміджеві характеристики; професійно-важливі якості; формування іміджу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алещенко В.І. Імідж Збройних Сил України: теорія і практика формування: монографія. Київ: НУОУ, 2010. 272 с.

Бозаджиев В. Имидж психолога. Москва : Академия Естествознания, 2009. 220 с.

Бубнова С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система. Психологический журнал. 1999. Т.20, № 5. С. 38–44.

Елисеева О. Имидж как фактор доверия психологу-консультанту : автореф. дис. … канд. психол. наук : специальность 19.00.05. Москва, 2011. 26 с.

Зима О., Полубєдова А. Діагностика ціннісних орієнтацій студентів. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Харків, 22 квітня 2016 року). Харків : Видавництво НТМТ, 2016. С. 2910–2914. URL : http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12719/1/5_Zima_Polubedova_Tezy.pdf

Ільницька У. Паблік рилейшнз збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Львів, 2006. 213 с.

Кубіцький С. До проблеми формування позитивного іміджу військово-службовця Збройних Сил України. Вісник національної академії оборони України. 2007. № 2 (4). С. 80–88.

Новік Л. Психологічні складові іміджу психолога. Психологія: реальність і перспективи. 2015. Вип. 4. С. 173–176.

Леонтьев Д. Методика изучения ценностных ориентаций. Москва : Смысл, 1992. 17 с.

Панасюк А. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехніки. Москва : Деловая книга, 2008. 266 с.

Петрова Е. Психология имиджа: Психосемиотический поход. Психология как система направлений : ежегодник Российского психологического общества. 2002. Т. 9. Вып. 2. С. 432–454.

Почепцов Г. Имиджелогия. Москва : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2006. 576 с.

Сорокоумова С., Белоногов Е., Корнилов Л. Развитие профессионально значимых личностных качеств у будущих психологов службы специального реагирования. Педагогика и психология. 2015. № 3. С. 47–52.

Требін М. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації. Харків : ІНЖЕК, 2004. 404 с.

Фетискин Н., Козлов В., Мануйлов Г. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Издательство Института Психотерапии. 2005. 490 с.

Чебикін О., Астрєйко С. Імідж психолога та можливості його формування. Наука і освіта. 2010. № 8. С. 44–48.

Чебикін О., Ковальова О. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу. Одеса, 2009. 223 с.

Шепель В. Имиджелогия: как нравиться людям. Москва : Народное образование, 2002. 576 с.

Boulding K. The Image. Knowledge in Life and Society. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 1956. 175 p.

Bruce B. Images of power. How the image makers shape our leaders. London : Kogan Page, 1992. 192 р.

Simonson A., Schmitt B. H. Marketing Aesthetics: The Strategic Management of Brands, Identity, and Image. New York : The Free Press, 1997. 368 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.