DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-95-103

ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

С. Іллющенко

Анотація


У статті подано теоретичний аналіз понять компетентність, рефлексія, професійна рефлексія, рефлексивна компетентність, розглянуто історичний аспект дослідження рефлексії в психології та проведено аналіз наукової літератури з проблеми дослідження. Обґрунтовано значимість рефлексії як умови формування суб'єктивності і визначено місце рефлексивної компетентності в структурі професійної компетентності.


Ключові слова


компетентність; професійна компетентність; рефлексія; професійна рефлексія; рефлексивна компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаян Ю.О., Нор К.Ф. Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школи. Наук. вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2014. № 2.13. С. 22−26.

Бударин Е.А. Формирование профессионального опыта специалиста связи у курсантов военно-учебных заведений: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Калининград, 2006. 20 с.

Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала : Москва : МПИ, 2004. 752 с.

Долинська Л.В. Особистості першого самовизначення студентів педвузу подвійних спеціальностей. зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2000. №. 2 (9). Ч.ІІ. С. 148‒155.

Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи : монографія. Київ, 2013. 456 с.

Дубасенюк О.А. Особенности профессионального становления учителя в контексте компетентностного подхода. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 2 (2). С. 38–42. URL: http://eprints.zu.edu.ua.

Караяни А.Г. Сыромятников И.В. Введение в профессию военного психолога : учеб. пособ. Москва, 2007. 208 с.

Коленко Ю. В. Использование информационных технологий как средства формирования профессиональной компетентности курсантов военных вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2005. 210 с.

Кушеверская Ю. В. Рефлексивная компетентность как необходимое условие подготовки студентов к профессиональной педагогической деятельности. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Том 39. № 39. С. 310–315.

Лозова О. М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів : монографія / за ред. О. М. Лозової. Вінниця, 2014. С. 5–11.

Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога. Наук.-практ. та освіт.-метод. журн. Ін-та психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 1999. № 1. С. 2–6.

Михеев С.С. Акмеологические факторы, обеспечивающие эффективное развитие управленческой компетентности госслужащих. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание, Умение». Педагогика. Психология. 2010. № 2. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/Mikheev.

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности : Москва, 1983. 134 с.

Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг : Москва : МГУ, 1982. 216 с.

Полякова Г.А. К вопросу формирования рефлексивной компетентности студентов педагогических ВУЗов. Эмиссия. Оффлайн: научно-педагогический интернет-журнал. 2011. URL: http://www.emissia.org/ offline /2011 /1615.htm.

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : ЖДУ, 2011. 412с.

Раскалінос В.М. Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбутнього фахівця. зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2011. № 4. Ч. 1. С. 176–182

Растянников А.В. Рефлексивное развитие компетентности в совместном творчестве : Москва, 2002. 320 с.

Розин В.М. Рефлексия в структуре сознания личности : Новосибирск, 1987. С. 222-228.

Савченко О.В. Особливості функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи. Психологічні перспективи. № 27, 2016. С 226-227.

Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : дис. … докт. псих. наук : 19.00.01. Луцьк, 2016. 658 с.

Сластенин В.А. Рефлексивная культура и профессионализм учителя. Педагогическое образование и наука. 2005. № 3. С. 37–43

Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф. Н. Петрова. Москва : Из-во Сов. энциклопедия, 1964. 784 с.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.

Семенов И.Н. Взаимодействие отечественной и зарубежной психологии рефлексии: история и современность. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5. № 1. С. 64—76.

Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования. Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 31-40

Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач. Вопросы психологии. 1982. № 1. С. 99–104

Степанов С.Ю. Рефлексивная компетентность как базовая категория пердпринимательской деятельности. Новосибирск. НГУ, 1995. С. 266–271.

Тухватуллин Б.Т. Педагогические условия формирования военно-профессиональной компетентности курсантов вузов внутренних войск МВД России: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Махачкала, 2013. 181 с.

Ульяніч І.В. Рефлексивна компетентність у педагогічній діяльності. Практична психологія та соціальна робота. Київ, 2009. № 2. С. 49–51.

Хуторский А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированой парадигмы образования. Народное образование. Москва, 2003. № 2. С. 58–64

Щедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия. Алма-Ата, 1979. С. 138-154

Ягупов, В.В. Теорія і методика військового навчання: монографія. Київ, 2000. 380 с.

Boyatzis R. Е. The Competent Manager: A model for effective performance / R. Е. Boyatzis. – NY. : John Wiley & Sons, 1982. 382 р.

Burgoyne J. G. Valuing leadership development: A practices & challenge approach / J. G. Burgoyne, М. Pedler // Organisations & People. – 2005. – Vol. 12, № 1. – Р. 49–68.

Furnham A. Correlates of self-rated business competencies [An internet resource] / A. Furnham, A. Mansi // International Journal of Business and Management. – 2011. – Vol. 6, № 9. – URL: http://ccsenet.org/journal/ index.php/ijbm/article/viewFile/9799/8395.

Hyland T. Competence, knowledge and education / T. Hyland // Journal of Philosophy of Education. 1993. Vol. 27, № 1. Р. 57–68.

Mulder M. Competence development in public and private organisations: A survey of its use in practice in selected EU member states [An internet resource] /М. Mulder, K. Collins. – URL: http://www.mmulder.nl/wp-content/uploads/2011/12/2007-09-19-Competence-Development-in-P-and-POrganisations.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.