DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-215-220

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Юркова

Анотація


У статті висвітлено теоретичні підходи до аналізу феномену готовності особистості до професійної діяльності. Наведено аналітичний огляд цього поняття різними вченими. Проаналізовано поняття готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах.

Встановлено, що психологічна готовність військових залежать від особливостей нервової системи, життєвого досвіду, професійних знань, навичок, мотивації та інших особливостей індивіда.


Ключові слова


психологічна готовність; функціональний підхід; особистісний підхід; військовослужбовці; військова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брoдoвcькa В. Й., Пaтрик I. П., Яблoнькo В. Я. Тлумaчний cлoвник пcиxoлoгiчниx тeрмiнiв в укрaїнcькiй мoвi : cлoвник. 2-e видaння. Київ : Прoфecioнaл, 2005. 224 c.

Кокун О. Зміст та структура психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності : Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. Вип. 7. – Харків: УЦЗУ, 2010.

Криворучко П.П. Осьодло В.І. Терещенко Л.Ф. Психологічна робота у миротворчих операціях : Навчальний посібник. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховького, 2004. – 284 с.

Левитов Н.Д. О психических состояниях человека : М.: Просвещение, 1967. – 343 с.

Максименко С. Д. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України : Підручник / С. Максименко, Б. Олексієнко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2001. – 448 с.

Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних Сил України : підручник. [А.О. Кобзар, В.Т. Марценківський, П.М. Слюсаренко та ін.]. - К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 496 с.

Мул С.А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 2016.

Пушкин, В.Н., Нерсесян Л.С. Железнодорожная психология /В.Н. Пушкин, Л.С. Нерсесян. – М.: Транспорт, 1971. – 240 с.

Рудик П. А. Психологія : підручник. – М. : ФиС, 2006. – 239 с.

Сафін О.Д. Психологія управлінської діяльності командира : Навчальний посібник. – Хмельницький: вид-во АПВУ, 1997. – 123 с.

Смирнов Б. А, Доглополов Е. В. Психология деятельносты в екстремальних ситуациях : Харків : Гуманітарний центр, 207, - 276 с.

Тимчeнкo A. В. Прoфeccиoнaльный cтрecc рaбoтникoв OВД Укрaины (кoнцeптуaлизaция, прoгнoзирoвaния, диaгнocтикa и кoррeкция) : диcс. … д-рa пcиxoл. нaук. Xaрькoв : НУВД, 2003. 427 c.

Ухтомский, А.А. Физиологический покой и лабильность как биологические факторы : Собрание сочинений в 6 т., 1951.

Хміляр О.Ф. Психологічна підготовна солдатів і офіцерів / О. Хміляр / Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 1 (32). – С. 217-311.

Юрчeнкo В. М. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння пcиxiчниx cтaнiв людини : дис.. д-рa пcиxoл. нaук / Iнcтитут пcиxoлoгiї iм. Г. C. Кocтюкa AПН Укрaїни. Київ, 2009. 481 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.