DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-14-20

ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Г. Гандзілевська, І. Костюшко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку професійної рефлексії учителя початкової школи. Зосереджено увагу на ролі критичного мислення педагога у цьому процесі в умовах інфодемії. За допомогою методик на визначення педагогічної рефлексії («Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії (О.В. Калашнікової), «Визначення рівня рефлексії» (О. С. Анісімова)) на вибірці вчителів початкової школи досліджено перевагу середнього рівня їхньої педагогічної рефлексії. За допомогою коефіцієнту кореляції Пірсона виявлено статистично значимий прямий кореляційний зв’язок між показниками педагогічної рефлексії та соціорефлексії, показниками шкали особистісного компоненту педагогічної рефлексії та критичного мислення, а також між показниками критичного мислення й ауторефлексії. Отриманими результатами засвідчено залежність педагогічної рефлексії вчителів початкової школи від розвитку їхнього критичного мислення, рефлексії власних переживань та аналізу переживань інших.Ключові слова


учителі початкової школи; рефлексія; педагогічна рефлексія; соціорефлексія; ауторефлексії; критичне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Impedovo, M. A., & Khatoon Malik, S. (2016). Becoming a reflective in-service teacher: Role of research attitude. Australian Journal of Teacher Education, 41(1) URL: https://doi.org/10.14221/ajte.2016v41n1.6.

Алиева Т. Методики диагностики рефлексивных способностей будущих педагогов в вузе / Алиева Т. // Психолого-педагогический журнал // ГАУДЕАМУС, Т. 15, № 4. – 2016. – С. 53-56.

Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления / O. C. Анисимов// Инновац. Об-ние АН СССР, Всесоюзн.методол. центр. М.: Экономика, 1991. 415 с.

Вихрущ В. Діагностика формування рефлексивної компетентності учителя початкової школи: порівняльний аналіз / В. Вихрущ // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2018. – №. 1. – С. 134-138.

Гандзілевська Г. Б. Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти / Г. Б. Гандзілевська // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”». – 2018. – №. 7. – С. 9-13.

Калашникова О. В. Развитие педагогической рефлексии // практ. руководство для студентов и начинающих учителей / О. В. Калашникова // Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. пед. ун-та. – 1998.

Костюшко І. В. Критичне мислення як необхідна складова професійної компетентності сучасного вчителя / І. В. Костюшко // Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. №10. Червень, 2020. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3665/3593

Кремешна Т. Організація рефлексивного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики / Т. Кремешна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2015. – №. 2 (2). – С. 210-217.

Лопатюк, О. В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці. / О. В. Лопатюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. –2018. – Вип. 64. – С. 141-144.

Марусинець М. М. Професійна рефлексія як чинник професійного самовизначення майбутнього педагога початкових класів / М. М. Марусинець // Вісник післядипломної освіти. – 2009. – №. 11 (1). – С. 135-143.

Михальчук М. Теоретические основы рефлексии как средства профессионального развития педагога / М. Михальчук // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2015. – №. 1 (33). – С. 110-120.

Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи / [упоряд. Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., Ковтунець В., Макаренко О., Малахова О., Нанаєва Т., Усатенко Г., Хобзей П., Шиян Р. ; за заг. ред. Грищенка М.]. – [Б. м., 2016]. – 40с. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch 2016/konczepcziya.html

Проєкт професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів», «Вчитель закладу загальної середньої освіти». Сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-novij-profesijnij-standart-vchitelya-dokument-na-gromadskomu-obgovorenni

Третяк О. Педагогічна рефлексія у контексті професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, фахівця з інклюзивної освіти / О. Третяк, О. Міщеня // Інноватика у вихованні. – 2020. – Т. 2020. – №. Вип. 11. – С. 144-152.

Швацкий А. Ю. Содержательная характеристика уровней рефлексивности профессионального сознания педагога / А. Ю. Швацкий //Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2017. – Т. 6. – №. 1 (18).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.