DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-59-67

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ

М. А. Кришталь

Анотація


Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів щодо формування моделі психологічної готовності пожежних-рятувальників ДСНС України. Визначено сутність понять «готовність», «професійна готовність та «психологічна готовність». Розкрито зміст психологічної готовності пожежних-рятувальників. Зокрема визначено, що психологічна готовність до професійної діяльності пожежних-рятувальників – це складний синтез мотиваційно-ціннісного, когнітивного та діяльнісно-організаційного компонентів готовності, що обумовлені визначеними показниками готовності і характеризують особистість пожежного-рятувальника в процесі виконання професійної діяльності з гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт. Уточнено охарактеризовано структурні компоненти психологічної готовності пожежних-рятувальників, які відповідають структурним елементи професійної діяльності пожежних-рятувальників та містить мотиви, професійні знання, якості та необхідний особистісний потенціал.


Ключові слова


готовність; психологічна готовність; професійна діяльність; модель психологічної готовності; пожежні-рятувальники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грибенюк Г.С. Мотиваційна готовність курсантів і слухачів вищого учбового закладу до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія» / Г.С. Грибенюк. – Київ, 1997. – 17 с.

Дьяченко М.И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: Психологический аспект / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Издат. «Университетское», 1985. – 206 с.

Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – М. : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.

Кандыбович Л.А. Психологические проблемы формирования профессиональной готовности курсантов к службе в частях / Л.А. Кандыбович. – Минск : МВИЗРУ, 1980. – 167 с.

Король В.М. Формування готовності майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності / В.М. Король // Актуальні проблеми підготовки кадрів для оперативно-рятувальних підрозділів МНС України : матеріали наук.-практ. конф., (Черкаси, лист. 2004 р.). – Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2004. – С. 11–19.

Кремень М.А. Спасателю о психологи : [учебное издание] / М.А. Кремень. – Минск : Изд. центр БГУ, 2003. – 136 с.

Кубіцький С.О. Деякі аспекти формування психологічної готовності військового фахівця / С.О. Кубіцький // наук.-метод. зб. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 35. – С. 300–308. – (Серія «Нові технології навчання»).

Кушнарьов С.В. Формування професійної готовності майбутніх працівників правоохоронних органів у процесі навчальної практики та стажування / С.В. Кушнарьов, О.В. Резнікова // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 31. – С. 172–180.

Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности : учебное пособие / В.К. Маригодов, С.Е. Моторная. – К. : ИД «Профессионал», 2005. – 192 с.

Матохнюк Л.О. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордоників до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л.О. Матохнюк. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація : навч. посібник / О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпченко. – К. : НПУ, 1997. – 168 с.

Психологічний словник / [ред. В.І. Войтко]. – К. : Вища школа, 1982. – 216 с.

Самонов А.П. Психологическая подготовка пожарных : [учебное пособие] / А.П. Самонов. – М. : Стройиздат, 1982. – 79 с.

Фалеев М.И. Учебник спасателя / М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Краснодар : «Сов. Кубань», 2002. – 528 с.

Ягупов В.В. Військова дидактика : [навч. посіб.] / В.В. Ягупов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.